AVSTEMMING: Landsmøtet til Arb
...
AVSTEMMING: Landsmøtet til Arbeiderpartiet skal tidlig i april stemme over flere forslag som angår etablering av private skoler, som en del av distriktspolitikken. Bildet er fra 2017. Foto: Terje Pedersen, NTB/scanpix
Foreslår tidsbegrenset godkjenning for 
friskoler
Del
– De kan like godt foreslå 
nedleggelse av skolene, sier Jan Erik Sundby, 
generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF) om Arbeiderpartiets forslag.

Forslaget kommer fra partiets distriktsutvalg og skal behandles på Ap-landsmøtet i april. Det lyder i sin helhet slik: «Konsesjoner til privat skoledrift skal være tidsbegrenset, med krav om ny søknadsprosess og mulighet til demokratisk innvirkning».

– De kunne nesten like gjerne foreslått å avvikle driften av privatskolene, sier generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

Han poengterer at private skoler i Norge allerede har nok usikkerhet, og sier at dersom elevene blir borte er det ikke lenger noe støtte fra staten og da er det heller ikke noen skole lenger.

– Hvis en skal drive friskoler med et godkjenningssystem som dette, så kan man ikke gjøre langsiktige investeringer. Da kan det plutselig en dag skje at man må avvikle. Og da sitter man igjen med nærmest en vrakpantprising av skolen.

Friskoleforliket

Han sier at KFF håper og tror at Arbeiderpartiet vil holde seg lojalt til friskoleforliket som de var med på i Stortinget i sin tid.

– Om godkjenningene blir sterkt bergrenset, vil rammene bli enda mer uforutsigbare enn de allerede er. Det vil jo i realiteten si at skolene må leve med usikkerhet om de eneste år har elever eller ikke. Det tror jeg også fornufteige arbeiderpartipolitikere ser at blir en for vanskelig situasjon for oss.

Sundby påpeker at mye av det man driver med i skolen er langsiktig. Allerede om en måned begynner skolene å tenke inntak for neste skoleår.

– Jeg synes også det er helt urimelig å snakke om konsesjon i denne sammenhengen. Vi er godkjent etter frikskoleloven og er ikke godkjent etter et utlyst oppdrag fra staten. Her snakker vi om friskoler som driver med knappe midler, og så skal man plutselig stå på bar bakke, sier generalsekretæren.

Han er også sterkt kritisk til at kommuner og fylkes skal få vetorett i forbindelse med søknader om å opprette nye privatskoler. Det betyr ifølge ham at godkjenningsordningen blir flyttet til kommuner og fylker.

– Det synes vi ikke noe om fordi det blir en slags «bukken og havresekken».

Vil ha godt fellesskap

Vararepresentant til Stortinget fra Arbeiderpartiet i Østfold, Cecilie Agnalt, leder partiets distriktspolitiske utvalg. Hun sier til Dagen at utvalget ikke har diskutert hvor lange godkjenningsperiodene for private skoler skal være.

– For oss handler dette om at flest mulig barn skal ha like forutsetninger for oppvekst og skolegang, og vi ser verdien av fellesskap, sier Agnalt.

Hun legger vekt på at partiet er positive til private skoler, så som etablering av Montessorri-skoler, dersom det kan bidra til å opprettholde bosettingen i distriktene og gi tilbud om skolegang lokalt.

– I Arbeiderpartiets program står det at der vil gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å si nei til etablering av nye privatskoler når det rammer det offentlige tilbudet. I det nye forslaget vil dere innføre vetorett for kommuner og fylker. Hvorfor det?

– Vi ønsker å ha en viss kontroll på det, svarer hun.

– Poenget vårt er at vi har tro på et fellesskap i skolen der barna kan være seg selv og leke sammen. For vår del er det først og fremst snakk om distriktene. Vi tror på det fellesskapet som er der, at det ikke er så stort behov for private skoler, men at vi skal ha gode offentlige skoler, svarer Agnalt.

Tro og likestilling

Et annet dokument som landsmøtet skal ta stilling til er lagt fram av Arbeiderpartiets Migrasjonsutvalg. De foreslår blant annet å ta statsstøtten fra trossamfunn som ikke jobber for likestilling og integrering.

Samme form for sanksjon blir foreslått for religiøse trossamfunn som «ikke anerkjenner skilsmisse etter norsk lovverk eller praktiserer religiøse domstoler».

Dette er noen av de andre forslagene som omhandler livssynsområdet som Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre:

– Opprette en statlig likestillingspott som tros- og livssynssamfunn kan søke om midler til likestillingsarbeid fra.

– Inngå en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte.

– At ingen av kjønnene skal ha mer enn 60 prosent andel i styrene som fatter beslutninger om administrasjon og økonomi i tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte.

– Vil kreve at representanter i styringsorganer som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn, er demokratisk valgt.

Skolegudstjenester

To av AUFs fylkeslag har sendt inn forslag til om å innføre en påmeldingsordning til skolegudstjenester. Forslagene blir ikke tatt opp fordi Ap i Stortinget i 2018 sa nei til en slik ordning.

Heller ikke et forslag om utvidet abortgrense til 18 uker kommer til avstemning i landsmøtet.

ap,arbeiderpartiet,landsmøte,privatskoler,programforslag,statsstøtte,trossamfunn,nyheter