Å vera forført

Likekjønnet ekteskap

At homofilt «ekteskap» er ubibelsk skulle vel vera nokså opplagt.

Helvete og Guds godhet

teologi

Det finnes ingen bok i verden som de siste 1000 år har blitt kritisert og «evaluert» så mye som Bibelen. Men den er troverdig.

Våger vi å utfordre Herren?

LIKEKJØNNET VIGSEL

Flere hundre prester er teologiske motstandere av opprøret, men vil de i praksis gjøre motstand? 
Vil de godta ledelsens befaling om å ikke bruke 
de sterke ordene slik at ord som vranglære, synd, opprør og splittelse strykes fra vokabularet?

Hallaråker og Den norske kyrkja

kommentar

Til sist sist framhevar Karl Johan Hallaråker at ingen kan erstatta Dnk sin plass i det norske folket. Historisk er det udiskutabelt rett. I dag er det ikkje lenger sjølvsagt, særleg ikkje med tanke på den aktualiseringa han gir: «Denne etiske røysta må vi heller støtta opp om enn undergrav.» Då spør eg: Kva «etisk røyst» er det Dnk har lete lyda med styrke i det siste?

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

Selvutnevnte apostler

Maldonado

Maldonado forkynner en annen Jesus, og fører med seg en annen ånd, og et annet evangelium.

Når setter man strek?

utmelding

Hvorfor skal man fortsatt «tviholde» på Dnk? Er ikke Gud større enn som så?

To aktuelle hjertesukk

i fokus

Bibelen taler sterke ord om vrang lære og ubibelsk liv, men taler minst like sterkt om bjelken i vårt eget øye. Vi får be om en sann ydmykhet, om Jesu sinn til å kombinere tydelighet og «salt» med omsorg og respekt for alle mennesker.

Læretukt mot et liturgivedtak

DEN NORSKE KIRKE

Vi må bryte prekestol-fellesskapet med alle de kvalifiserte vranglærerne som enten står bak selve vedtaket eller som tar det i konkret bruk rundt i kirkene.

Takk til de seirende

meninger

Varm takk til dere 28 som på Kirkemøtet stemte imot innføring av likekjønnet vigselsliturgi i Den norske kirke! Dere har vist troskap mot Skriften og tatt den belastningen som følger med.

Vrang lære er åndelig gift

dagensdebatt

Den norske kirke har nå vedtatt å handle i strid med Guds 6. bud, «Du skal ikke drive hor». Kirkemøtet har åpnet for at to av samme kjønn kan «gifte seg» i kirken.

Exodus Den norske kirke?

DEN NORSKE KIRKE

Vi opplever ein kritisk situasjon i Den norske kyrkja, på grunn av ein dominerande, liberal fraksjon i den ytre sektoren og halvvegs utafor kyrkja vår.

Kirkesplittende vranglære

vigsel

Det som avgjer homofilisaka er det modus, det alvor og den styrke Bibelen avviser homofilt samliv med, den måten GT og NT er totalt samstemte i avvising og i styrken i avvisinga.

Kirkesplittende vranglære

kronikk

Å hevde at reformatorene kunne tenke seg at det var mulig å leve i strid med Guds bud og samtidig ha del
 i nåden, faller på sin egen urimelighet.

Normisjon: Strid om vranglærer-nattverd

sakrament

Ledelsen i Normisjon sier det er greit å gå til nattverd selv om den forvaltes av en som ikke lærer rett ut fra Skriften. Dette er problematisk for flere ansatte.

Ut av Den norske kirke

veivalg

Verken bispemøtet eller Kirkemøtet vil la seg binde av det reformatoriske skriftprinsippet. Hvordan skal vi da forholde oss?

La «kirkebåten» ha rett kurs

debatt

Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, bruker i sitt innlegg i Dagen 6/11 det gamle, gode bildet «båten» (skipet) om Den norske kirke. Det er tydelig at han ber de som nå vurderer sitt medlemskap om å bli om bord. Eller i hvert fall «gi seg selv god betenkningstid og ikke handle overilt».

Hallaråker nedtoner alvoret i situasjonen

leder

For oss er det ganske uforståelig at Karl Johan Hallaråker nærmest hyller vedtaket på forrige ukes bispemøte, skriver Dagen på lederplass.

Kirken i ferd med å fornekte seg selv

synspunkt

Dette er et bevisst og aktivt brudd med Guds ord, som kirken signaliserer at den velger og forsvarer. På tross av at både Bibelen, naturen og historien taler imot.

ICEJ og Israel

kronikk

Det mest alvorlige med Saugstads artikkel er hvor­ledes hun mener vi skal møte dette folket. Hun bruker begreper som«den jødiske misforståelse», «omvendelse fra en løgn» og «reddes ut fra sine egne vrangforestillinger». Det er jo nettopp dette Paulus advarer mot, når han sier «ros deg ikke overfor grenene!

Løftebrudd på prekestolen

Meninger

Det er bis­ko­pe­nes an­svar å sørge for at pres­ter hol­der de løf­ter som er av­lagt, og at ikke vrang­lære lyder fra lan­dets preke­sto­ler, skriver Vegard Loke Rønning.

Nedtoning og ufarleggjering av vranglære

Meninger

Guds folk skal både halda auga med og venda seg frå forkynnarar og leiarar som fremjar bibeloppløysande teologi og vranglære - og den åndelege kløyvinga som ligg i dette, skriv Johannes Kleppa.

Skeptiker ble overbevist av Redding-besøk

Kristenliv

Lengselen etter en menighet som fungerte «naturlig overnaturlig» trakk Sverre Bjørnhaug til Bethel Redding, som første norske kristne leder. Spontan skuffelse ble vendt til varig begeistring.

Vranglærens døråpnere

Meninger

«Bis­ko­pe­ne i Den nors­ke kirke har talt. Det er ikke den gode hyrdes røst vi hører, men for­fal­lets og for­fø­re­rens røst. For de taler mot Den Hel­li­ge Skrift som utve­ty­dig sier oss at ho­mo­filt sam­liv er synd», skriver Thomas Bjerkholt.

Advarer mot Gideon og pinsevenner

Kristenliv

Den ortodokse kirke i Hellas mener pinsevenner forfekter demonisk lære og at Gideon fremmer protestantismen. Slikt bør «gode kristne» holde seg unna.

Mister presterettighetene

Kristenliv

Biskop Laila Riksaasen Dahl vil frata Thor Henrik With presterettighetene. Årsaken er at han har latt seg vigsle til biskop for Det evangelisk lutherske stift i Norge.

En kirkesplittende innstilling

Meninger

Går man nå et skritt videre og vigsler likekjønnede par, melder jeg meg ut. Vi som ser hvor det hele bærer hen, bør samle oss i egne forsamlinger der forkynnelse og opplæring skjer på Ordets grunn, skriver Jon Kvalbein.