Derfor meldte jeg meg ut av Den norske kirke

synspunkt

I dag ser vi at stadig flere forlater viktige sannheter i Jesu lære, fordi det oppleves svært krevende å holde fast på hans ord. Selv har jeg valgt å tro at Jesu lære ikke går ut på dato.

Aktive kirkegjengere forlater menigheten

vigselsliturgi

På Osterøy utenfor Bergen melder folk seg ut av Den norske kirke i frustrasjon. – Det er tunge tider, sier kirkevergen.

Et linjeskifte i Vårt Land

lederartikkel

Dagen står nå igjen som eneste dagsavis med det klassiske, kristne synet på ekteskapet.

Er homofil, støtter vigsels-nei

risør

Begge prestene i Risør har sagt nei til å vie homofile. – Det er uproblematisk, sier Ole Henrik Grønn som selv er homofil.

Politisk vurdering av ekteskapet i lovverket

kronikk

Den norske kirkes øverste organ – Kirkemøtet 
– har vedtatt liturgi som legger til rette for vielse 
av likekjønnede par. Hvordan skal et politisk parti – som KrF – vurdere situasjonen framover?

Skulle gjerne stått sammen

synspunkt

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.

Går ut av Kirkemøtet

utmelding

Vigselsvedtaket ble spikeren i kisten for delegat Aud Kvalbein.

Kirkeutmelding kan gi bemanningsproblemer

kristenliv

De mange utmeldingene fra Den norske kirke denne uken kan føre til bemanningsproblemer for kirken og krav om at ansatte slutter.

Her møtes de konservative

kirkemøtet

Konservativt nettverk tror det må et mirakel til for å hindre ny vigselsliturgi, men finner støtte i hverandre.

Mener kirken kan leve med uenigheten

evangeliet

– Hvis vi ikke forkynner evangeliet, er vi ikke kirke, sier Helga Haugland Byfuglien. Hun mener uenigheten i samlivsetikken ikke rokker ved forståelsen av nettopp evangeliet.

Trosbekreftende sjelesorg?

kronikk

Den nye liturgien bygger etter min forståelse indirekte på at homofili er medfødt. Store deler av befolkningen synes i alle fall å ha kjøpt en slik forklaring. Men spørsmålet er om en slik forståelse holder mål.

Kirkemøtet legger siste hånd på vielsesritualet

kristenliv

En lang ørkenvandring er over når Kirkemøtet nå vedtar ord og tekster som skal brukes for å vie homofile. Nå håper mange at den nyskilte kirken kan få ro fra striden.

Den siste ekteskapssøndagen

lederartikkel

Med simpelt flertall vil delegatene stemme ned det som i to tusen år har vært den verdensvide, kristne kirkes oppfattelse av hva et ekteskap er.

Nytt år og ny lære

innspill

Innan teologien og forkynninga opplever vi for tida at stadig fleire sentrale kristne ord, uttrykk og lærepunkt anten vert fornekta, nedtonte eller omtolka.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

den norske kirke

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

Erfaringa og fortapinga

innspel

Debatten som går om fortapinga, har mange aspekt med seg. Eg vil her fokusera på argumentasjonsmåten hjå ein del av dei som seier det ikkje er grunnlag for å læra alles frelse. Er denne bibelforplikta, og utfaldar han innhaldet i dei tekstane som talar om dommen og fortapinga?

Massedemonstrasjon i Paris mot homoekteskap

frankrike

Titusenvis av demonstranter protesterte mot likekjønnet ekteskap i en massemønstring i Paris og oppfordret kandidatene i det kommende presidentvalget til å beskytte tradisjonelle verdier.

Mister kirkejobben ved utmelding

bispevedtak

– For strengt, mener fagforeningsleder etter at Bispemøtet skjerper kravet til medlemskap for ansatte i Den norske kirke.

Bispevisitas – ikke møt opp

debatt

Vranglære er ikke gale meninger, men åndelig gift. Ut fra Guds ord vil jeg derfor advare mot å sitte under Pettersens talerstol.

– Ikke bekymret for boikott

boikott

Misjonsledere i Rogaland ber folk holde seg borte fra Erling Pettersens gudstjenester. Biskopen selv merker ikke mye til boikott-oppfordringen.

Advarer mot hastverks-teologi

vigselsliturgi

Menighetsfakultetet er splittet i synet på ny vigselsliturgi, men advarer mot å gå for fort frem.

Når eksistensen blir utfordret

samfunnskommentar

Det er en naturlov at ungdommen skal utfordre det etablerte, foreldregenerasjonen og det de har vokst opp med. Men i iveren etter endring kan noen viktige perspektiver forsvinne.

Om å utfordre Herren

synspunkt

Kirkens og kristenfolkets fall bort fra Bibelen er ikke av ny dato. Fallet har pågått helt siden slutten av siste verdenskrig – altså en periode på 70 år.

Vil ikke bruke Skriften mot andre kristne

kirkerådet

Kristin Gunleiksrud Raaum er spent på utviklingen i Den norske kirke, men 
oppfordrer alle til å engasjere seg i sin
 lokale menighet.

Foran ImFs generalforsamling

leder

Likevel er det viktig at man våger å tenke langsiktig, slik at man kan ta kloke grep i forkant snarere enn å vente til forandringene tvinger seg frem.

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.

«Hva ville Lilletun gjort?»

pride-krisen

KrF-leder Knut Arild Hareide angrer ikke på sin Pride-opptreden 25. juni, men innser at han kunne 
kommunisert bedre internt.

Savner søken etter sannhet

kirken

Gregers Lundh synes det er ensomt å være mot vigsel av samkjønnede par i Hamar bispedømme.

Dette går gæernt, Hareide!

krf

Ved sin høyt profilerte Pride-deltagelse gjør Hareide et signal-valg i full visshet om hva den langsiktige forståelsen vil være.

Likekjønnet kirkelig vigsel i Bibelens lys

synspunkt

Som kristne er vi kalt til å møte alle medmennesker med vennlighet og respekt, uansett hvilken samlivsform man velger. Personer som kjemper 
med seksuelle følelser rettet mot samme kjønn, 
har krav på å bli møtt med forståelse.

Kirketopp deltar for første gang

oslo pride

– Det er en moralsk forpliktelse for meg, sier Kristin Gunleiksrud Raaum. Biskop reagerer på argumentasjonen.

Biskop Pettersen – domsforkynning og Guds kjærleik

innspill

Biskop Erling J. Pettersen har gitt beskjed om at han går av med pensjon om ikkje så lenge, og han er intervjua i Stavanger Aftenblad (11/6). Ein del av synspunkta hans i intervjuet er rimeleg dramatiske og teologisk radikale.

Advarer sterkt mot støttekutt

rammer skjevt

Borg-biskopen tror forslaget om å kutte støtten til trossamfunn kan ramme ortodokse kristne, buddhister og muslimer.

Skaper vanskelige forhold lokalt

synspunkt

Dette er ikke en konflikt mellom en «konservativ»­ og en «homoliberal» «fraksjon» i kirken med ulike «syn» på forholdet mellom mann og kvinne. Det dreier seg om å fastholde en klassisk kristen og økumenisk åpenbaringsforståelse.

– Frykter ikke for statsstøtten

integrering

KrF frykter ikke at kirkesamfunn som ikke vil vie homofile blir straffet når statsstøtten skal utredes.

4000 ut – 200 inn

den norske kirke

Ingen stor tilstrømming av medlemmer selv om Den norske kirke har tatt steg i liberal retning.

Statsstøtte til trossamfunn

leder

Det er ingen tvil om at det først og fremst er muslimske trossamfunn som kan bli rammet av slike innskrenkninger.

Freder konservative kristne

religion

SV-lederen tror trusler 
om å inndra statstøtte kan få usunne 
religiøse aktører på bedre tanker.

Ny biskop i Stavanger

leder

Noen markant konservativ biskop er det ikke grunn til å forvente – dessverre.

Har Gud virkelig sagt?

teologi

Liberal teologi hadde sitt utgangspunkt i synet på mirakler.

Tror etterfølger får det roligere

kirken

– Jeg tror oppgaven som biskop blir lettere for min etterfølger, sier biskop Erling Pettersen, som i dag varslet at han går av.

Garanterer bredden i kirken

liturgisaken

Kirkerådets leder forsikrer kritikerne om at rådet skal speile bredden i kirken, i for eksempel bispeutnevnelser. Rådsmedlem Jan Olav Olsen er håpefull.

Når Guds kjærlighet blir vigselsliturgi

synspunkt

Bibelen beskriver homofili som synd. Det er neppe bevisst at begge lesetekstene i forslaget til vigselsliturgi for likekjønnede, minner oss på nettopp det.

Hallaråker og Den norske kyrkja

kommentar

Til sist sist framhevar Karl Johan Hallaråker at ingen kan erstatta Dnk sin plass i det norske folket. Historisk er det udiskutabelt rett. I dag er det ikkje lenger sjølvsagt, særleg ikkje med tanke på den aktualiseringa han gir: «Denne etiske røysta må vi heller støtta opp om enn undergrav.» Då spør eg: Kva «etisk røyst» er det Dnk har lete lyda med styrke i det siste?

Etter kyrkjemøtet – her står eg, her går eg

kronikk

Eg er glad for haldepunktet i den lutherske vedkjenninga som forstår kyrkjeordning som menneskeleg skikk som ein lagar etter strategisk vurdering. Frikyrkjene sitt bibelske «menighetsmønster» er ikkje den lutherske lekmannsrørsla sin profil.

Er blind lydighet idealet?

frispark

Ingen bør skifte mening om kvinnelig prestetjeneste fordi det finnes dyktige kvinnelige prester.

Sliter med å finne bibeltekster

vigselsliturgi

Forslaget til liturgien for vigsel av likekjønnede, ligner mye på nåværende liturgi. Men mann og kvinne er i stor grad byttet ut med kjærlighet.

Veien til Rom

leder

Et tap at Østereng ikke lenger blir en protestantisk kristen talsmann.

– Jeg er grunnleggende katolsk

konverterer

– Frykten for skuffelse hos mennesker rundt meg har vært det vanskeligste, sier Dag Øivind Østereng om sin beslutning om å bli katolikk.

Kirkesituasjonen på bønnelisten

synspunkt

Vedtaket i Kirkemøtet kan sammenlignes med om Statens Vegvesen ble uenige om vi skulle ha høyre- eller venstrekjøring i Norge.

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

Når Bibelen ikke lenger regnes som Guds ord

synspunkt

Med den norske kirkes vedtak om vigsel av likekjønnede, og en tidligere pinsepastor som hevder at denne linjen kan klassifiseres som bibeltro og konservativ – er skriftsyn igjen blitt satt på agendaen.

Etter Kirkemøtet

synspunkt

For meg og flertallet i Kirkemøtet var dette en gledens dag, og avslutningen på en kamp som mange, og særlig de homofile og lesbiske, har kjempet i mange år.

Den norske kirke under Guds dom

åndelige forfall

Den norske kirke har kommet under Guds dom. Det vitner Guds Ord og utviklingen i kirken om. Det har nok vært åndelig forfall før i historien, men aldri har Den norske kirke sunket ned i en slik avgrunn. Den norske kirke er sannelig tapt!

Møtte biskop 
– tviler 
fortsatt

bergen

Sokneprest Peter Rikard Johansen er framleis usikker på om han har ei framtid i Den norske kyrkja. Men han er nysgjerrig på om valkyrkjelydar kan vere ei løysing.

Hva vigselssaken handler om

synspunkt

Både tilhengere av likekjønnet vigsel og aviskommentatorer demonstrerer nå at de overhodet ikke har forstått hva vigselsvedtaket i Den norske kirke innebærer.

To aktuelle hjertesukk

i fokus

Bibelen taler sterke ord om vrang lære og ubibelsk liv, men taler minst like sterkt om bjelken i vårt eget øye. Vi får be om en sann ydmykhet, om Jesu sinn til å kombinere tydelighet og «salt» med omsorg og respekt for alle mennesker.