Det bor en populist i oss alle

Lederartikkel

Vi kan alle bli lurt til å tro at verden er enklere enn den er. Konsekvensene av det kan bli dramatiske.

Vi trenger kristen arbeids-etikk

I fokus

Det vi kan kalle «yrkeskall» er ikke nødvendigvis spesifikt i den forstand at man kalles til å være rørlegger, lærer eller sykepleier.

Alle barna på vår jord trenger gode foreldre

i fokus

Barn trenger foreldre som viser kjærlighet og evner å forstå. Dette er den viktigste investering en nasjon kan gjøre, enten nasjonen heter Norge, Nederland, Namibia eller Nepal, skriver Heidi Westborg Steel.

125 millioner jenter kjønnslemlestet

Samfunn

Fryk­ten for so­si­al for­døm­mel­se er ho­ved­år­sa­ken til at kjønns­lem­les­tel­se fort­satt går i arv, skri­ver UNICEF i en fersk rap­port.

UiO mangler teologistudenter

Samfunn

To stu­di­er in­nen­for teo­lo­gi og kris­ten­dom er de enes­te stu­die­ne ved Nor­ges størs­te uni­ver­si­tet som ikke har fulle stu­dent­lis­ter det neste året.

- Kvinnelig rektor er et historisk avvik

Samfunn

Indremisjonsforkynner Johannes Kleppa frykter at Indremisjonsforbundet (ImF) skal utvikle seg i feil åndelig retning etter at en kvinne har blitt ansatt som rektor ved bibelskolen.

Ja til flere innvandrerprester

Meninger

Det går på re­li­gions­fri­he­ten løs når inn­vand­rings­myn­dig­he­te­ne stil­ler så stren­ge krav til re­li­giø­se le­de­re at etab­ler­te kir­ker ikke får opp­holds­til­la­tel­ser til sine pres­ter.

Fire studielån-milliarder til inkasso

Samfunn

I fjor ble 28.000 stu­die­lån sendt til in­kas­so. - Stu­die­lå­net er det førs­te folk mis­lig­hol­der, sier for­bru­ker­øko­nom Hall­geir Kvads­heim.

Nytt avslag for Islam Net

Samfunn

Nektes  å or­ga­ni­se­re seg som stu­dent­for­ening ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus (HiOA).

Torp inn i nytt OIBC-styre

Kristenliv

Øystein S. Herskedal er ny styreleder i Oslo International Bible College. Med seg i styret får han blant andre pastor Jan-Aage Torp.