Menneskerettigheter og seksualundervisning

SEKSUALUNDERVISNING

Min bekymring har ikke med om kristen moral får plass eller ikke, men «som lege» vet jeg at dagens grenseløse seksualmoral skaper en mengde ofre.

125 millioner jenter kjønnslemlestet

Samfunn

Fryk­ten for so­si­al for­døm­mel­se er ho­ved­år­sa­ken til at kjønns­lem­les­tel­se fort­satt går i arv, skri­ver UNICEF i en fersk rap­port.

UiO mangler teologistudenter

Samfunn

To stu­di­er in­nen­for teo­lo­gi og kris­ten­dom er de enes­te stu­die­ne ved Nor­ges størs­te uni­ver­si­tet som ikke har fulle stu­dent­lis­ter det neste året.

- Kvinnelig rektor er et historisk avvik

Samfunn

Indremisjonsforkynner Johannes Kleppa frykter at Indremisjonsforbundet (ImF) skal utvikle seg i feil åndelig retning etter at en kvinne har blitt ansatt som rektor ved bibelskolen.

Ja til flere innvandrerprester

Meninger

Det går på re­li­gions­fri­he­ten løs når inn­vand­rings­myn­dig­he­te­ne stil­ler så stren­ge krav til re­li­giø­se le­de­re at etab­ler­te kir­ker ikke får opp­holds­til­la­tel­ser til sine pres­ter.

Fire studielån-milliarder til inkasso

Samfunn

I fjor ble 28.000 stu­die­lån sendt til in­kas­so. - Stu­die­lå­net er det førs­te folk mis­lig­hol­der, sier for­bru­ker­øko­nom Hall­geir Kvads­heim.

Nytt avslag for Islam Net

Samfunn

Nektes  å or­ga­ni­se­re seg som stu­dent­for­ening ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus (HiOA).

Torp inn i nytt OIBC-styre

Kristenliv

Øystein S. Herskedal er ny styreleder i Oslo International Bible College. Med seg i styret får han blant andre pastor Jan-Aage Torp.