Vi trenger kristen arbeids-etikk

I fokus

Det vi kan kalle «yrkeskall» er ikke nødvendigvis spesifikt i den forstand at man kalles til å være rørlegger, lærer eller sykepleier.

Naturfag i skolen – et livssynsfag

naturfag

Gi meg en god grunn til at naturfaget ikke skal redegjøre overfor elevene om dets premisser og begrensninger, hvorfor faget ikke skal inneholde et slikt minstemål av faglig integritet!

Alle barna på vår jord trenger gode foreldre

i fokus

Barn trenger foreldre som viser kjærlighet og evner å forstå. Dette er den viktigste investering en nasjon kan gjøre, enten nasjonen heter Norge, Nederland, Namibia eller Nepal, skriver Heidi Westborg Steel.

125 millioner jenter kjønnslemlestet

Samfunn

Fryk­ten for so­si­al for­døm­mel­se er ho­ved­år­sa­ken til at kjønns­lem­les­tel­se fort­satt går i arv, skri­ver UNICEF i en fersk rap­port.

UiO mangler teologistudenter

Samfunn

To stu­di­er in­nen­for teo­lo­gi og kris­ten­dom er de enes­te stu­die­ne ved Nor­ges størs­te uni­ver­si­tet som ikke har fulle stu­dent­lis­ter det neste året.

- Kvinnelig rektor er et historisk avvik

Samfunn

Indremisjonsforkynner Johannes Kleppa frykter at Indremisjonsforbundet (ImF) skal utvikle seg i feil åndelig retning etter at en kvinne har blitt ansatt som rektor ved bibelskolen.

Ja til flere innvandrerprester

Meninger

Det går på re­li­gions­fri­he­ten løs når inn­vand­rings­myn­dig­he­te­ne stil­ler så stren­ge krav til re­li­giø­se le­de­re at etab­ler­te kir­ker ikke får opp­holds­til­la­tel­ser til sine pres­ter.

Fire studielån-milliarder til inkasso

Samfunn

I fjor ble 28.000 stu­die­lån sendt til in­kas­so. - Stu­die­lå­net er det førs­te folk mis­lig­hol­der, sier for­bru­ker­øko­nom Hall­geir Kvads­heim.

Nytt avslag for Islam Net

Samfunn

Nektes  å or­ga­ni­se­re seg som stu­dent­for­ening ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus (HiOA).

Torp inn i nytt OIBC-styre

Kristenliv

Øystein S. Herskedal er ny styreleder i Oslo International Bible College. Med seg i styret får han blant andre pastor Jan-Aage Torp.