Kva gjer den som smiler sist?

Ukens Salmer

Både heim og hall, kjøkenkrå og handelsbu vert vigsla til kyrkje når den kvardagskristne er der.

Fargen av det hellige

Snart søndag

Når Jesus forklates blir klærne hans så hvite at evangelisten nesten mangler ord. Vi spurte en teolog og en kunstner om det hvite.

Mange har en tro

undersøkelse

– Svært mange er religiøse, men på sin private måte, sier forsker Ingrid Eskilt.

«Elsker nytelser høyere enn Gud»

dagens leder

Det er et stadig mer påtakelig fenomen at rikdommen vår ikke gjenspeiles i viljen til å gi. Både misjonsorganisasjoner og menigheter strever med å få økonomien til å gå i balanse, skriver Dagen på lederplass.

De unge som forsvinner

dagens leder

Det er blitt sagt at liberale teologer står i fare for å trekke fra når de leser Bibelen, mens konservative står i fare for å legge til, skriver Dagen på lederplass.

Prester som står sammen

Meninger

Det er viktig at prestene kan merke støtten fra troende som står sammen med dem, oppmuntrer dem og ber for dem, skriver Dagen på lederplass.

Liten respekt for annerledes tenkende

Meninger

- Det er forskjell på å tilbe og å se på at folk tilber. «Frykten» for julegudstjenesten grunner i at skolen og presten ikke ser og respekterer denne forskjellen.

«Gud bevare meg fra å ha et bibelsyn»

Kristenliv

- Jeg tror knapt jeg noen gang har opp­levd Au­di­to­ri­um 2 hos NLA Høg­sko­len i Sand­vi­kens så fullt som under fag­da­gen om bi­bel­syn tirs­dag etter­mid­dag.

Motsatt av likegyldighet

Meninger

Likegyldigheten kan være faretruende nær når man opplever at den ene skansen etter den andre faller.

Jesusscenarier 2040

Kristenliv

Hvor synlig er Jesus gjennom oss som tror i Norge i 2040? Viktigere enn å få til et regjeringsskifte, er det at vi som kristenfolk arbeider etter en felles strategi for å gjøre ham synlig.

- Guds kraft synlig gjennom filmen

Kristenliv

- Guds kraft er syn­lig gjen­nom fil­men i det ek­te­pa­ret War­ren bru­ker bi­bels­ke me­to­der til å kaste ut de­mo­ne­ne fra hjem­met til fa­mi­li­en Per­ron, skri­ver The Chris­ti­an Post.

Paven forstår unge som forlater kirken

Kristenliv

Pave Frans sier han for­står ung­dom som mis­ter troen som følge av den ka­tols­ke kir­kens feil­steg, og ung­dom som mis­ter in­ter­es­sen for po­li­tikk på grunn av kor­rup­sjon.

En bjørnetjeneste

Kristenliv

«Vær for­sik­tig! Du burde ikke ytre deg slik på Face­bo­ok, men­nes­ker har opp­levd over­grep fra kir­ken tid­li­ge­re!»

Ber sørgende slippe ut sinnet

Samfunn

Domkirkeprest Per Arne Dahl oppfordrer pårørende etter 22. juli-terroren om å rette sinne og frustrasjon mot Gud. - Det er en undervurdert håpskraft, sier Dahl.

Når er det ikke lenger noen bønn?

Meninger

Hvis det er slik at sje­lens evige pine i hel­ve­te, eller i beste fall evige søvn, kon­tra him­mel­fest skal av­gjø­res ba­sert på et ja eller nei til Jesus; når er det man ikke len­ger kan skju­le seg bak det å være et inn­sikts­løst barn?

Klart nei til religiøse symboler på jobb

Samfunn

Undersøkelse viser at et klart fler­tall av be­folk­nin­gen mener at læ­re­re i grunn­sko­len, dom­me­re og uni­for­mert po­li­ti ikke bør være kledd på en måte som ty­de­lig sig­na­li­se­rer deres re­li­giø­se stå­sted.

Den kristne sosialisten

Samfunn

Hun har gjort kometkarriere i Arbeiderpartiet de siste årene. Det nye sentralstyremedlemmet Else-May Botten (39) avviser at hun er Aps kristne alibi.