Om Gud og forskning

Guds eksistens

Forøvrig er jeg enig med ham i at alle parter i en diskusjon må være villig til å vurdere sine egne forutsetninger.

Hva sier Bibelen om kvinnelige prester?

kvinnelige prester

Bjerke mener at forbudet for kvinner mot å undervise menn i 1.Tim 2 er tidsavgrenset, slik som en del andre formaninger er tidsavgrenset.Problemet er bare at konteksten gjør det klart at forbudet mot at en kvinne skal undervise en mann nettopp ikke er tidsavgrenset.

Nattverdplikt

tvang

TVANG: På drøyt 170 år har det skjedd enorme endringer med nattverden i Norge.

Den gang da, men ikke her og nå?

debatt

Slik teksten i 1 Tim 2,12 er formulert, finnes det ingen grunn til å datostemple den. Men den er ikke et absolutt forbud mot enhver form for kvinners undervisning i menigheten, slik Østerud Bjerke synes å mene.

Går de fleste fortapt?

fortapelse

Det er ikke Guds nåde det står i, men menneskets misforhold til Gud.

Evolusjon = mikroevolusjon

Samfunn

Det undrer meg at Thorvaldsen aksepterer kontrollgenenes påvirkning på evolusjonen av slangene, og samtidig ikke synes å vite at endringer i de samme typer gener er standardmodellen for makroevolusjonære endringer.

Ein Gud for alle menneske

Kristenliv

Ein kjend kristen eksredaktør har gitt ut ei bok om ein Gud for dei mange. Han ser ut til å meina at konservative kristne sitt bibelsyn er eit av dei store hindra for mange menneske i vår tid. Det kan høyrast ut som om han set menneskeleg fornuft høgare enn det Bibelen seier.

Om å forkynne gledesbudskapet

forkynnelse

Jeg har vitnet om Jesus og forsøkt å vise mennesker til ham. Det har jeg gjort både i ungdomstida, som misjonær og som prest –uten å ha brukt argumenter om frykt for fortapelsen.

Steinenes tale om evolusjon?

Samfunn

I Dagen 1. juli hevder biologiprofessor Jarl Giske, i en kommentar til Kjell J. Tveter, at meteoritt-steiner som faller ned på jorda inneholder spesielle molekyler som kaster lys over darwinismens evolusjonsteori. Men her skjuler Giske de viktigste fakta i denne saken.

Jon Kvalbein og KrF

synspunkt

Det er å skyta langt over mål når Kvalbein hevdar at «Hareides deltakelse bekrefter at KrF er på vei til å bryte ned den ekteskapsforståelsen som er forankret i partiets formålsparagraf».

Kirkemøtets vedtak

synspunkt

Vi har ved vår stemmegivning medvirket til å sikre rommet for vår forståelse av ekteskapet i kirkens fremtidige vigselspraksis. Det hadde vi ikke oppnådd ved bare å stemme mot hele vedtaket og overlate arenaen til andre.

Har vi misforstått ordet «Kjærlighet»?

kirkemøtet

Kjærligheten og De ti bud er så nært knyttet sammen at vi kan si: De ti bud lærer oss hva kjærlighet til Gud og vår neste handler om.

Når Gud diskriminerer

diskriminering

Skal en stå på Bibelen som grunnvoll kan en ikke si at noe er avskaffet, situasjonsbestemt eller gammeldags, og sette en strek over dette – hvis tekstene selv ikke leder oss til det.

Bibel og erfaring

i fokus

Et element som en har kunnet registrere i teologisk debatt den senere tid, er spørsmålet om erfaringens plass i bibeltolkningen.

De såkalte sverdvers

frispark

Ekstremister av ulik art leser Koranen som fanden leser Bibelen, resultatet blir deretter.

Dekning i Bibelen

synd

Mennesker har til ulike tider lest ulikt innhold inn i bibeltekstene.

Når Sandberg leser Bibelen

synspunkt

Per Sandbergs påstand om at Bibelen «forsvarer og promoterer» slaveri framstår nettopp som en slik ekstrem tolkning nestlederen i Frp advarer mot, skriver Petter Olsen.

– Alt kan tolkes ekstremt, også Bibelen

synspunkt

For mange er islam «fredens religion» og blir tolket dithen at alle former for vold mot mennesker er hån mot Allah. Andre bruker den samme Koranen til å legitimere de grusomste handlinger. Nøyaktig det samme kan man si om Bibelen, skriver Per Sandberg.

– Sannheten om islam er i Koranen

koranen

Er linjen mellom en fredelig muslim og en terrorist virkelig bare et spørsmål om hvilke vers man følger og hvilke man ser bort fra, spør Samina Zahoor.

Mer varme enn lys

Samfunn

Selv om følelsene er sterke, må vi likevel prøve å legge et prinsipielt utgangspunkt til grunn for samtalen. NRK-debatten viste nok en gang hvor vanskelig dette kan være.

Får kritikk for bibelbruk

Kristenliv

Religionsprofessor Dag Øistein Endsjø hevder skilsmisse er totalforbudt i Bibelen og sender mennesker «rett i helvete». Teologiprofessorer rister på hodet.

Om å spise med syndere

Meninger

Kristne som vil følge Jesu eksempel kan, med god samvittighet, ha fellesskap med mennesker som trenger omvendelse.

Jesus taler tydelig om fortapelsen

Meninger

Vi er enig med Kaufman i at det avgjørende når det gjelder spørsmålet om fortapelsen ikke er hva «kirken alltid har sagt». Tvert i mot vil vi fastholde at Bibelen skal avgjøre.

Kan saken avgjøres av tekstene?

Meninger

Selv om det er helt riktig å fastslå at flertallet i kirken tradisjonelt har fastholdt livets to utganger og evig pine for de fortapte, er det ikke dermed gitt at kirken skal fastholde dette for all fremtid. Det er aldri gitt på forhånd i en debatt hva som er «riktig» og hva som er «feil».