Du skal elske Herren din Gud med hele din forstand

skaperverket

Hvordan er det mulig å elske Herren med hele sin forstand når mange samtidig bruker all sin forstand til å rive ned tilliten til, og å sette spørsmålstegn ved det vitnesbyrdet Gud har gitt?

Hvordan forstå skapelsesberetningen?

kronikk

Det vil nok ennå komme mange teorier om menneskets tilblivelse. Men det skal ikke frarøve oss troen på vår særstilling i skaperverket.

Hvordan Gud skapte

bokanmeldelse

Troende kristne lekfolk har gitt seg selv et vanskelig utgangspunkt når de prøver å overbevise naturvitenskapelige fagfolk om at de ikke forstår faget sitt.

Same sanning for truande og ikkje-truande

debatt

«Du kan ikkje tru noko anna enn det du veit, eller det du trur du veit», sa Dagens mangeårige sjefredaktør Arthur Berg ofte. Han meinte at den kristne trua måtte fundamenterast på sikker kunnskap. Dersom ikkje, duger ho ikkje. Berg var ein stor apologet.

rEvolusjon

SKAPELSEN

Milliarder av år eller bare noen tusen? Direkte inngripen eller bare veldig god planlegging? Skapelsen fortsetter å engasjere.

Hvem skrev livets kode?

skapelsen

Informasjonen som finnes i vårt dna kan umulig ha blitt til av seg selv, hevder Kjell Tveter.

Gud, verden og vitenskapen

synspunkt

Å se på de rådende oppfatninger innen for eksempel evolusjonsteori som et alternativ til den bibelske skapelsesberetning er derfor like galt som å ville erstatte evolusjonsteorien med modeller som hevdes å bekrefte skapelsesberetningen.

Gudstro og makroevolusjon

debatt

Det er synd at Dagens spalter gir unge lesere inntrykk at gudstro og moderne biologi ikke lar seg kombinere. Jeg tror at denne konstruerte konflikten bidrar til at biologistudenter og andre som skjønner at universet, verden, livet og menneskene er eldgamle, vender ryggen til slike miljøer, kanskje endog til hele gudstroen sin.

Har Gud virkelig skapt?

debatt

Mennesket har alltid slitt med de to spørsmål: Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig skapt?

Pinsebevegelsen og ekteskapet

synspunkt

Her er det et spørsmål av enda mer fundamental karakter. Det går blant annet på forståelsen av skapelsen, av synd og tilgivelse, av hva som kan lede til fortapelse.

Ny debatt om dåpen

DÅP

Blir denne jenta et Guds barn i dåpen? Spørsmålet reises nå med full tyngde i Den norske kirke.

Skapelsen gir ingen skremsler

Kristenliv

Torbjørn Øygard Skodvin skriver mandag om «skremsel om skapelsen.» Hans subjektive opplevelse av tvil og trygghet er en helt ærlig sak som det går an å vise forståelse for. Hva er egentlig hans fundament?

Trosopplæringens pkt.1

andakt

«Jeg tror på Gud Fader, Den Allmektige, som skapte himmel og jord.»


Gi plass for Guds under

skapelsen

«Tranghetsgraden» i teologien er med andre ord bestemt av i hvor høy grad man gir plass for Guds under.

Skapelsens venner

skapelsen

Innflytelse i vårt samfunn krever organisering. Er det bare darwinistene som skal ha en sterk organisering?

«Sjelen er i blodet»

SKAPELSEN

Nettopp fordi utsagnet om at «sjelen er i blodet» også gjelder dyrene, så kunne offerdyrs blod tjene som et bilde på Jesu blod, skriver Axel Lundholm Saxe.

Guds skapelse og jordas alder

Debatt

Jeg har vanskelig for å tro at Gud, som har gitt oss oppdrag om å legge jorda under oss, kan ha gjort 
skaperverket på en slik måte at vi ikke har mulighet til å forstå det.

Skapelsen og nye oppdagelser

Skapelsen

Som kjent har vi ingen problemer med å gi uttrykk for at en motor er konstruert og designet av ingeniørene bak den. Det betyr vel også at ATP-motoren er resultat av et design?

På ramme alvor

skapelsen

Jeg er redd vi gjør Den Hellige Ånd sorg hvis vi som kristne mener at ikke-intelligente årsaker i naturen har evner til å skape – slik at Gud blir unødvendig.

Pålitelighet

meninger

Jeg ante ikke at Bibelen i detalj var så pålitelig! Gjelder det skapelsesberetningen også? skriver Roald Øye.

Kristne kan akseptere evolusjon

skapelse og evolusjon

Med tanke på kompleksiteten i Bibelens historiske tilblivelse, i kristen tro, og i moderne naturvitskap, bør det manes til ydmykhet og fleksibilitet i disse spørsmålene, blant oss kristne, skriver Hallvard N. Jørgensen

Bibeltruskap og skapinga

meninger

Vi står alle i fare for å gå til Bibelen med utanombibelske aksiom, og då kjem vi galt av stad. I denne samanhengen gjeld det særleg naturvitskaplege føresetnader, skriv Johannes Kleppa.

Naturalistisk evolusjon er ateistisk

Meninger

Det er viktig for en kristen å vite at de evolusjonære mekanismer er ikke-styrte, tilfeldige, uten hensikt, formål eller plan, skriver Kjell J. Tveter.

Så liten gud de har!

Meninger

De­bat­te­ne som går viser hvor stor for­vir­ring og uenig­het som råder om de for­skjel­li­ge teori­ene. Selv­sagt. Det er bare Sann­he­ten som er urok­ke­lig, skriver Greta Aune Jotun.

Vitenskapens unge jord

Meninger

For meg er det vik­tig å få frem at det fak­tisk fin­nes gode fag­li­ge ar­gu­men­ter for å tro at Bi­be­len også er til å tro på når det kom­mer til ska­pel­ses­be­ret­nin­gen og jor­das dan­nel­se, skriver Arve Misund.

Til Kleppa om bibeltroskap

Meninger

Ur­his­to­ri­en er ikke his­to­rie i vår for­stand av ordet, men er re­li­giø­se for­tel­lin­ger som gir oss inn­sikt i re­li­giø­se sann­he­ter som vans­ke­lig kunne gis oss på annen måte enn i for­tel­lin­gens form, skriver Thor Evje.

Er evolusjonsteorien ateistisk?

Meninger

I seg selv er naturvitenskapens metoder agnostiske, ikke ateistiske. Metodene gir oss sannheter, men ikke «Sannheten», skriver Hallvard N. Jørgensen.

Ateistisk teologi

Meninger

Per­son­lig fryk­ter jeg at hvis norsk aka­de­misk teo­lo­gi be­man­nes med teo­lo­ger som har et så stort behov for å være uten­for van­lig all­far­vei, må man ikke være over­ras­ket om teo­lo­gis­ke stu­di­er leder til ate­is­me, skriver Kjell J. Tveter.

Bibeltruskap og død før syndefallet

Meninger

Det som skjer i na­tu­ren er uskilje­leg knytt til den straf­fa som kom over men­nes­ket ved synde­fal­let. End­rin­ga i na­tu­ren er ra­di­kal og ka­ta­stro­fal både for na­tu­ren og men­nes­ket, skriv Johannes Kleppa.

Ung jord, istider og spottere

Meninger

Per Ber­ge­ne Holm hev­der at synde­fal­let og flom­men har ført til så gjen­nom­gri­pen­de end­rin­ger i na­tu­ren at da­gens vi­ten­skap ikke kan ut­ta­le seg om det som skjed­de før den tid, skriver Ingolf Kanestrøm.

Iblant er bibeltolkning vanskelig

Meninger

Mitt inn­trykk er at svært mange krist­ne fors­ke­re synes det er use­riøst å bruke en spe­si­fikk bi­bel­tolk­ning som ut­gangs­punkt for all na­tur­vi­ten­skap, skriver Espen Ottosen.

Tro og naturvitenskap

Meninger

Troen på at vi gjennom vår viten om naturen skal kunne bekrefte den bibelske åpenbaring er en moderne idé, skriver Knut Alfsvåg.

Undervisning i tvil

Meninger

Espen Ottosen har gjennom tre debattinnlegg i Dagen forsvart en bibellesning som jeg opplever lar historisk-vitenskapelige teorier så tvil om Bibelens pålitelighet, skriver Andreas Årikstad.

Teologiske skisser om evolusjon

Meninger

Mo­der­ne krea­sjo­nis­me ope­re­rer gjer­ne med en tanke om at Bi­be­len er full­sten­dig ufeil­bar. Det fin­nes imidlertid over­be­vi­sen­de grun­ner til å hevde at et så ka­te­go­risk stand­punkt ikke len­ger er mulig å opp­rett­hol­de, skriver Hallvard N. Jørgensen.

Naturen som Guds bok

Meninger

Det er for ensidig å hevde at naturvitenskapen har en ateistisk metode. Tvert i mot bygger vestlig naturvitenskap på klassisk kristen tenkning, skriver Espen Ottosen.

Glimrande om bibelsyn og evolusjon

Meninger

Det er imponerande kva dei tre unge forfattarane har sett seg inn i, den argumentasjonen dei fører og den bibelforpliktinga dei viser, skriv Johannes Kleppa.

Takk, Ottosen, men...

Meninger

Det er ikke bare tolk­nin­ge­ne av vi­ten­ska­pe­li­ge funn som kan på­vir­kes av ulike livs­syn. Pa­ra­dig­met som disse tolk­nin­ge­ne gjø­res i er hel­ler ikke nøy­tralt, skriver Andreas Årikstad.

Frispark i feil retning

Meninger

Espen Ottosen, informasjonssjef i NLM, benytter palmelørdagens frispark til å antyde at en historisk lesning av Bibelens første kapitler kan settes i samme kategori som moderne konspirasjonsteorier.

Å ta skapelsesberetningen på alvor

Meninger

Det er helt greit at kristne kritiserer evolusjonslæren. Selv er jeg også kritisk. Men argumentasjonen må være seriøs. Vi bør rett og slett vite hva vi snakker om , skriver Espen Ottosen.

Dårer for Kristi skyld

Meninger

Jeg er nok over gjennomsnittet naturvitenskapelig interessert, men samtidig har jeg mistet den nesegruse respekt og store tiltro til mye av den moderne forskning, skriver Per Bergene Holm.

Misforståelsen av begrepet evighet

Meninger

Den overraskende konklusjonen er at Bibelen ikke snakker om en evighet før skapelsen av vår verden, eller en framtidig evighet etter skapelsen av den nye himmel og jord - «evighetene» ligger imellom.