Farlig spagat mellom bibel og samtid

LEDERARTIKKEL

Vi håper at Menighetsfakultetet og dets teologer har den nødvendige respekt og ydmykhet overfor Bibelen som Guds ord. Skal en møte morgendagens etiske problemstillinger med troverdighet må en våge å sette anker, skriver Dagen på lederplass.

Normisjons landsstyre

Samfunn

- Jeg vil anta at de in­ter­ne for­hold i Nor­mi­sjon er meget kao­tis­ke for tiden. Der­for bør vel lands­sty­ret av­set­tes, hvis dette er mulig mel­lom to ge­ne­ral­for­sam­lin­ger, skriver Stein Haukås.

Uenige om konsekvenser av ny liturgi

Kristenliv

Kirkerådet drøftet torsdag spørsmålet rundt en ny vigselsliturgi som kan åpne for likekjønnet vigsel. - En forbønnsliturgi vil sende signal om en ny lære, hevder Egil Morland.

Ekteskap og gjengifte

Meninger

Spørs­må­let om hvor­vidt Bi­be­len åpner for gjen­gif­te må be­sva­res med teo­lo­gis­ke ar­gu­men­ter.

LEDER: Sosiologi, ikke teologi

Meninger

Menneskets livserfaring likestilles med Guds åpenbarte ord som utgangspunkt for den kristne etikken. Da er det ikke så rart det går så forferdelig galt.