Krever svar om kirkens samlivsetikk

kirke

– Skal Bibelens samlivsetikk erstattes av FRI sitt program? spør seks kirkemøtemedlemmer. – Ekteskapet er et forpliktende og livslangt samliv for to personer, svarer kirkerådslederen.

Kristen tro eller kristen kultur?

Lederartikkel

Kirken er i høy grad en kulturbærer. Men den kulturen kirken aller mest bæres av vokser frem gjennom forkynnelsen.

Det som ikke blir forkynt, blir lett glemt

kommentar

Den store indre utfordringen i kjølvannet av dette er at standpunkter som det koster noe å inneha, ikke blir videreført av seg selv.

Konservativ krise

leder

Om det ikke snart skjer noe drastisk, tror jeg bildet av det konservative Kristen-Norge i løpet av de nærmeste tiårene kommer til å endre seg enda mer enn vi har trodd.

Kristen ekteskapstenkning

samlivsetikk

Enten driver Møller-Stray historisk frihåndstegning, eller så kjenner han kilder ingen andre har sett, skriver Knut Alfsvåg.

Radikalt og bibelsk om samliv

BOKANMELDELSE

Forfatterens prioritet er først og fremst å vise hva Gud i sitt ord har å si. Slik blir lesingen også en opplevelse av betingelsesløs tillit til Bibelen, skriver anmelderen.

Samlivsetikken og folkekirken

synspunkt

Vi kan ta på alvor at Den norske kirke er splittet og begynne å diskutere om det er andre måter å komme til rette med dette på enn å vente til den ene part har overkjørt den andre, skriver Knut Alfsvåg.

Normisjons landsstyre

Samfunn

- Jeg vil anta at de in­ter­ne for­hold i Nor­mi­sjon er meget kao­tis­ke for tiden. Der­for bør vel lands­sty­ret av­set­tes, hvis dette er mulig mel­lom to ge­ne­ral­for­sam­lin­ger, skriver Stein Haukås.

Uenige om konsekvenser av ny liturgi

Kristenliv

Kirkerådet drøftet torsdag spørsmålet rundt en ny vigselsliturgi som kan åpne for likekjønnet vigsel. - En forbønnsliturgi vil sende signal om en ny lære, hevder Egil Morland.

Ekteskap og gjengifte

Meninger

Spørs­må­let om hvor­vidt Bi­be­len åpner for gjen­gif­te må be­sva­res med teo­lo­gis­ke ar­gu­men­ter.

LEDER: Sosiologi, ikke teologi

Meninger

Menneskets livserfaring likestilles med Guds åpenbarte ord som utgangspunkt for den kristne etikken. Da er det ikke så rart det går så forferdelig galt.