Hareide kom hjem og fikk råd

HORDALAND KRF

Lokalpolitikerne vestpå vil at partiet skal blankpusse profilen og tydeliggjøre kjernesakene.

Reservasjonsdom kan bli historisk

reservasjon

En turnuslege som ville reservere seg mot prevensjonsveiledning og oppgaver som medfører å avslutte liv, fikk medhold i Oslo tingrett.

Abort-debatten gjorde folk triste og opprørte

RESERVASJON

Flere enn åtte av ti av oss ble 
triste og opprørte av den symboltunge debatten om leger skal få mulighet til å reservere seg mot 
å henvise til abort, ifølge en fersk undersøkelse.

Mer bråk om reservasjon?

Meninger

Det er ikke selve reservasjonen, men muligheten til å slippe å henvise til abort som er det viktigste, skriver Dagen på lederplass.

- Glad for at KrF ikke rir prinsippet

Samfunn

- Jeg er glad for at KrF har vært åpen i arbeidet med alternativet og ikke vil ri prinsippet, sier helseminister Bent Høie (H) om at reservasjonsmuligheten ikke blir noe av.

Venstre fornøyd med Hareides vending

Samfunn

Venstre mener det er gledelig dersom KrF gjør alvor av ideen om å droppe reservasjonsrett mot at legenes samvittighetshensyn ivaretas på andre måter.

Legar og reservasjon - omskjering og abort

Meninger

Når det no er i gang eit ar­beid for å re­gu­le­ra om­skje­ring av gutar, slik at dette vert ut­ført på of­fent­le­ge sjuke­hus, har plut­se­leg pipa fått ein annan lyd. Då er det le­ga­ne si eiga opp­fat­nin­ga av saka som gjeld, skriver Johannes Kleppa.

En underlig kvinnekamp

Meninger

Grunnen til at reservasjonssaken likevel blir så utålelig provoserende, kan være at den minner oss om at abort ikke er så enkelt som mange ønsker å tro, skriver Dagen på lederplass.

10.000 markerte kvinnedagen i Oslo

Samfunn

Mens folk strømmet til Youngstorget i Oslo for å gå i 8. marstog, manet Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg til kamp for det han kaller en moderne familiepolitikk og mot reservasjonsrett.

SV krev reservasjonsstopp i Telemark

Samfunn

- Eg forventar at legane får klar beskjed om at dette ikkje kan fortsette, seier SV-leiar Audun Lysbakken om reservasjonspraksisen i Bø, Vinje og Sauherad i Telemark.

Rett eller plikt?

Meninger

Det er ikkje sant at kvin­ner har rett til å abor­te­re, ingen har rett til å ta liv!, skriv Linda Austnes.

Abort-reservasjon splitter Sp

Samfunn

Spørsmålet om fastleger skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, splitter Senterpartiets stortingsgruppe. To av de mest profilerte vil støtte et lovforslag fra regjeringen.

Statens møte med samvittighet

Meninger

- En liberal og demokratisk holdning tilsier at vi tolererer uenighet og annerledestenkende og er villige til å kjempe for andres rett til å ha et annet syn, selv om vi er fundamentalt uenige, skriver Hans Olav Syversen.

KrF krever gjennomslag for abort-reservasjon

Samfunn

Kristelig Folkeparti krever at regjeringen gir partiet gjennomslag for abort-reservasjonsadgangen for fastleger. I motsatt fall kan samarbeidsavtalen med regjeringen ryke, advarer KrF.

Samvittighet og reservasjon

Meninger

- Jeg er imponert over hva Kåre Willoch sa på fjernsyn for over 20 år siden: «Sam­vit­tig­he­tens bud er vik­ti­ge­re enn de lover som makt­ha­ver­ne gir for å gjen­nom­føre sin po­li­tikk», skriver Ragnar Andersen.

Dropper å reservere seg

Samfunn

Karen Rebbestad er abortmotstandar, men vil ikkje bruke reservasjonsretten. - Eg ynskjer å ha samtaler med abortsøkjande kvinner, seier turnuslækjaren.

Abort - en sak for hvem?

Meninger

En 17 år gam­mel jente som vil ta abort, skal ikke måtte ta hen­syn til en vok­sen manns sam­vit­tig­hets­pro­ble­mer.

Kristenfobien

Meninger

Krist­ne bør være for­be­redt på å møte både mis­for­stå­el­ser og mot­vil­je, også når vi vil det gode. Jesus selv sa ty­de­lig til sine etter­føl­ge­re at har «de for­fulgt meg, så vil de også for­føl­ge dere».

Retten til reservasjon

Meninger

Selv­føl­ge­lig bør leger ha an­led­ning til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort. Og na­tur­lig­vis må Høyre holde seg til inn­gåt­te av­ta­ler.

Høyre garanterer for legereservasjon

Samfunn

Høyre er be­redt til å svin­ge parti­pis­ken for å sikre fast­le­ge­ne mu­lig­he­ten til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se kvin­ner til abort og as­sis­tert be­frukt­ning.

Legestudenter negative til abortreservasjon

Samfunn

Hele 85 pro­sent av medi­si­ner­stu­den­te­ne i Norge sier nei til at fast­le­ger bør få lov til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort. Bare 10 pro­sent var po­si­ti­ve, viser en un­der­sø­kel­se.

Legeforeningen forutsetter åpenhet om abortnekt

Samfunn

Pa­si­en­te­ne må vite på for­hånd hvil­ke leger som re­ser­ve­rer seg mot å skri­ve ut pre­ven­sjon, hen­vi­se til abort eller as­sis­tert be­frukt­ning, mener Den nors­ke lege­for­ening.

Fikk tilbake reservasjonsretten

Samfunn

- En stor dag for norske pasienter, sier fastlege Eilif Haaland, som har vært forkjemper for legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort.