Elever forsvarer at homofil rektor slutter

verdidokument

– Jeg vil jo at han skal få leve det livet han har lyst til å leve, men han kjenner de verdiene Normisjon står for og har handlet i tråd med det, sier elev.

Skoleforliket

i fokus

Jeg er nå bekymret når Ap nå vil gi kommunestyrene en slags vetorett. Da har vi ikke lenger en felles friskolepolitikk her i landet.

Kristen og kommersiell?

Meninger

Dagen er en til­hen­ger av kristne friskoler, gjer­ne også kom­mer­si­el­le. Likevel er vi kri­tis­ke til at re­gel­verket tøyes for å lure kom­mer­si­el­le ak­tø­rer inn bak­vei­en.

Frislipp kan skade kristne privatskoler

Samfunn

Fri etablering av privatskoler under Bondevik-regjeringen kastet skygger over kristne skoler. Det håper Kristne Friskolers Forbund å unngå når den blå regjeringen legger fram en ny lov.

Røe Isaksen lover streng privatskolepraksis

Samfunn

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) sier Sol­berg-re­gje­rin­gen vil være stren­ge­re når det gjel­der å god­kjen­ne nye pri­vat­sko­ler enn Bon­de­vik II-re­gje­rin­gen.S

Privatskoler må betale tilbake 18 millioner

Samfunn

Flere pri­vat­sko­ler har iføl­ge Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet tatt ut over 18 mil­lio­ner kro­ner i ulov­lig ut­byt­te. Alle sko­le­ne må nå be­ta­le til­ba­ke stats­til­skudd.