Hjelper enker og farløse i Syria

Libanon

De hadde egentlig ikke særlig lyst til å hjelpe flyktningene fra Syria. I dag står de midt i et omfattende hjelpearbeid.

Hva har vi lært?

SYNSPUNKT

Hvis demokratiet kun er det samme som flertallets rett til å sikre egne rettigheter, kan demokratiet bli totalitært.

KrF vil ikke ha blå privatskolelov

Samfunn

Hullene i privatskoleloven tettes ikke ved å utvide retten til å starte private skoler, slik regjeringen vil. Det er mye bedre å utvide formålskriteriene, mener Kristelig Folkeparti.

Kristen og kommersiell?

Meninger

Dagen er en til­hen­ger av kristne friskoler, gjer­ne også kom­mer­si­el­le. Likevel er vi kri­tis­ke til at re­gel­verket tøyes for å lure kom­mer­si­el­le ak­tø­rer inn bak­vei­en.

Frislipp kan skade kristne privatskoler

Samfunn

Fri etablering av privatskoler under Bondevik-regjeringen kastet skygger over kristne skoler. Det håper Kristne Friskolers Forbund å unngå når den blå regjeringen legger fram en ny lov.

Røe Isaksen lover streng privatskolepraksis

Samfunn

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) sier Sol­berg-re­gje­rin­gen vil være stren­ge­re når det gjel­der å god­kjen­ne nye pri­vat­sko­ler enn Bon­de­vik II-re­gje­rin­gen.S

Privatskoler må betale tilbake 18 millioner

Samfunn

Flere pri­vat­sko­ler har iføl­ge Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet tatt ut over 18 mil­lio­ner kro­ner i ulov­lig ut­byt­te. Alle sko­le­ne må nå be­ta­le til­ba­ke stats­til­skudd.