Spiral-sak opp for Høyesterett

samvittighetsfrihet

Saken der en fastlege fikk lagmannsrettens medhold i å nekte å sette inn prevensjonsmiddelet spiral, skal prøves for Høyesterett.

Reservasjonsleger straffes ikke

reservasjon

Helsetilsynet er nå ferdig å behandle sakene mot fastlegene som har reservert seg mot å henvise til abort.  Ingen av dem får reaksjoner, men tilsynet fastslår at praksisen deres ikke har vært i tråd med regelverket.

Et mer ambisiøst Tyrkia

lederartikkel

Tyrkia er blitt både en nøkkelfaktor og en spenningsfaktor i møtet mellom øst og vest, skriver Dagen på lederplass.

– Prevensjon er forræderi

barn

President Recep Tayyip Erdogan mener tyrkere som bruker prevensjon er forrædere og oppfordrer sine landsmenn til å lage flere barn.

Abort gir færre skilsmisser

Nyheter

Forskning: En ny studie viser at unge kvinner har større sjanse for å velge riktig mann dersom de har tilgang til abort.

Dr. Troviks «trygge aborter»

Meninger

Mange av de som lever i dag var «uplanlagte» og derfor heller «ikke ønsket». Men de er kjempe­ glade for at de lever og at deres foreldre ikke lot selviske ønsker veie tyngre enn livsverdien, skriver Svein-Magne Pedersen.

Kaster seg inn i abortkampen

Samfunn

Svein-Magne Pedersen gir ut bok om kampen mot abort. Myndighetene har mistet kontrollen, og ufarliggjør drap, mener han.

Paven avviser at han er Supermann

Kristenliv

Sterkt sosialt engasjement og oppsiktsvekkende medieutspill har preget det første året med pave Frans. Men to profilerte norske katolikker vurderer innsatsen hans ganske forskjellig.

Laveste aborttall i USA på 40 år

Samfunn

Antallet aborter som utføres i USA er på det laveste nivå på 40 år, viser en ny undersøkelse. Økt bruk av prevensjon skal være grunnen til nedgangen, ikke økte restriksjoner på abort.

Menneskeverd og menneskerett

Samfunn

- En lov som gjør en far ansvarlig fra befruktningsøyeblikket, er en lov som skal gi vern og beskyttelse for barnet. Det er barnet som er i fokus, skriver Anne Margrethe Lund.

Mellom KrF og eget partiapparat

Meninger

Erna Sol­berg be­fin­ner seg i en po­li­tisk skvis mel­lom eget parti­ap­pa­rat, som hun i reservasjonsrett-saken har lagt seg ut med, og be­ho­vet for sta­bi­le al­li­anse­part­ne­re i Stor­tin­get, skriver Tarjei Gilje.

Retten til abort er en byrde

Meninger

- Hvert enkelt møte mellom en lege og en pasient er unikt. At enkelte leger dessuten øver et abortpress på sine pasienter er også en kjent sak. Dette kan være likeså krenkende for den gravide kvinnen som å møte en lege som ikke vil henvise til svangerskapsavbrudd, skriver Ingrid Grøstad Johnson.

KrF krever gjennomslag for abort-reservasjon

Samfunn

Kristelig Folkeparti krever at regjeringen gir partiet gjennomslag for abort-reservasjonsadgangen for fastleger. I motsatt fall kan samarbeidsavtalen med regjeringen ryke, advarer KrF.

Fakkeltog for Bø-leger

Samfunn

Legene som reserverer seg mot å henvise til abort, fortjener støtte, sier initiativtageren bak fakkeltog i Bø lørdag.

Bevisstgjøring om livets start

Meninger

Vi er flere som vil åpne opp folks øyne for fosterets verdi. Menneskeverd mener menneskelivet er uendelig verdifullt helt fra befruktningen av.

- For snever reservasjonsrett

Samfunn

Helseminister Bent Høie (H) vil kun la fastleger reservere seg mot å henvise til abort og aktiv dødshjelp. - Altfor snevert, mener reservasjonslege Eilif Haaland.

Samvittighet og reservasjon

Meninger

- Jeg er imponert over hva Kåre Willoch sa på fjernsyn for over 20 år siden: «Sam­vit­tig­he­tens bud er vik­ti­ge­re enn de lover som makt­ha­ver­ne gir for å gjen­nom­føre sin po­li­tikk», skriver Ragnar Andersen.

Ingen reservasjon mot prevensjon

Samfunn

Legers mulighet til reservasjon mot å henvise til abort, vil ikke omfatte reservasjonsmuligheter i forhold til veiledning om eller utskrivning av prevensjon.

Legeforeningen forutsetter åpenhet om abortnekt

Samfunn

Pa­si­en­te­ne må vite på for­hånd hvil­ke leger som re­ser­ve­rer seg mot å skri­ve ut pre­ven­sjon, hen­vi­se til abort eller as­sis­tert be­frukt­ning, mener Den nors­ke lege­for­ening.