Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Tenestedeling – styring og åndeleg leiarskap

innspel

Bibelen gjev oss ikkje eit detaljert oppsett for korleis kristne forsamlingar, organisasjonar eller institusjonar skal styrast. Derimot gjev Guds ord oss nokre prinsipp for kristent arbeid, og det viser at det er visse funksjonar og tenester som må vera der.

Åndelig døv

andakt

Guds Ånd taler til menneskehjertene og søker etter oss for å overbevise om synd og nåde. Men, mange legger tilsynelatende det døve øret til.

Selvutnevnte apostler

Maldonado

Maldonado forkynner en annen Jesus, og fører med seg en annen ånd, og et annet evangelium.

Vrang lære er åndelig gift

dagensdebatt

Den norske kirke har nå vedtatt å handle i strid med Guds 6. bud, «Du skal ikke drive hor». Kirkemøtet har åpnet for at to av samme kjønn kan «gifte seg» i kirken.

Synd, nåde og frelse

teologi

Det er vondt å vera vitne til alle forsøk på å vri seg bort frå det som er kjernespørsmålet: Kamp mot vår nedlagde trong til å synda.

Kritisk til pavens nådeforkynnelse

Protestant

Den italienske teologen Leonardo De Chirico forlot Den romersk-katolske kirke som ung. Pave Frans har ikke gjort det mer aktuelt å vende tilbake.

Bibelens betydning i Norge

leder

Det er grunn til å gratulere når Det norske bibelselskap feirer 200-årsjubileum i 2016. Bibelens betydning for formingen av det norske samfunnet kan knapt overvurderes, som vi kunne lese om i lørdagens avis. Jubileumsåret gir en spesiell anledning til å åpne Bibelen både personlig og i fellesskap.

Millioner flyktet, noen ble igjen

kavalkade

Kristne syrere har forsøkt å bli værende i hjemlandet, til tross for krigen. – Men nå drar alle som har mulighet, sier pastor Edward Awabdeh.

Nådens ansikt

andakt

Før Julenatt hadde ingen sett Gud i ansiktet og fått leve.

Skriften alene er den eneste veien

synspunkt

Jeg tror virkelig at reformasjon ikke bare trengtes, men fortsatt trengs. Skriften alene, troen alene, nåden alene trengs både i gamle og nye kirker, ikke minst i De romersk-katolske og ortodokse kirkene.

Jesu byrder

andakt

Når du ber skal du bøye deg, så byrdene og angrepene og kampen går over ryggen din, og treffer Jesus på korset.

«Idet dere døper dem...»

leder

Det å bære sitt barn til dåp, eller det å selv la seg døpe, gir liten mening hvis man ikke ha tenkt å delta i det kristne fellesskapet eller ta til seg næring gjennom Guds ord.

En ny «kristen» tro

sekularisering

Magnus Malm har dessverre rett i at det ikke er verden som sekulariserer kirken, men kirken som sekulariserer verden.

Ord fylt med nåde

andakt

Den som sper gode ord, vil jo selv bli velsignet – og glad.

Det finnes en løsning!

andakt

Kjennes livet ut som «sjakk matt»? Det finnes en løsning, skriver Håkon C. Hartvedt i andakten.

Guds vrede og nåde

22.juli-profetien

Det har som kjent gått heftig for seg i både kristne og sekulære medier de siste par ukene i forbindelse med utgivelsen av boka «22. juli profetien».

Korset - «Det skjønneste i verden»

andakt

Verden er full av skjønnhet. Noen av oss har denne sommeren opplevd mer skjønnhet enn noen gang (tross regnværet!)

Det håp vi eier

kirkevalget

I hele to lederartikler denne uken har Dagen kritisert Åpen folkekirke og meg.

Feilaktig fremstilling

synspunkt

Jeg tror at vi gjør klokt i, i hvert fall å forsøke å forstå når vi blir gitt profetiske advarsler. Gjør vi ikke det kan flere dyrebare liv gå tapt, og ingen av oss ønsker at det skal skje.

Folk, tro og kjærlighet

synspunkt

Åpen folkekirke er bekymret for at den holdningen til alminnelige folks tro som blant annet kommer til uttrykk i Dagens leder den 27. juli.

Hvile i Herren

andakt

Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes.

Benådet

andakt

Tenk jeg skal ikke dø fordi Jesus døde istedet! All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede.

– Bare veldig trist

utestengt

NLM avlyser den planlagte konserten med Solveig Slettahjell under organisasjonens generalforsamling, fordi hun samarbeider med Åpen Folkekirke. Det synes artisten selv er leit.

Veien til fred

andakt

«Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Joh. 14,27. 


En 
kraftkilde

andakt

Bønn i Jesu navn er et skattkammer og en kraftkilde, og har vært en tilflukt for mennesker i alle tider og i alle situasjoner, i glede, sykdom, sorg og nød.

Guds bærekraft

andakt

Vil du oppnå fred med Gud, må du stole på ham. Å stole på ham er å tro på ham.

Er man lovisk om man er lydig?

tro

Sverre Bøe var bare syv år 
gammel da teologen våknet 
i ham – fordi han mente en 
kamerat misbrukte evangeliet.

Guds nåde og godhet

synspunkt

I ettertid har det vist seg at de som var mest fordømmende selv ikke levde i lyset, men hadde sitt å slite med i det skjulte.

Byrdebæreren

andakt

Det står ikke bare at Jesus bærer, det står at Han bærer bort.

Ingen er 
endelig forkastet

kronikk

Gud forbarmer seg også over de mennesker og folk som han har gjort rede til undergang, de som er forkastet og allerede er inne i en forherdelsesprosess, skriver Per Bergene Holm.

«Vær meg nådig, Gud»

andakt

«Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd!» Salme 51,1.

Skjulte krefter

andakt

Guds nåde og tilgivelse går ut over vår forstand. Vi trenger hjelp utenfra til å erkjenne sannheten om oss selv.

Ved tro

andakt

Det holder, nettopp ved at jeg aksepterer troens vei.
 Jeg gjemmer meg helt i Kristus, slik en flypassasjer holder seg inne i flyet.

«For tusende gong»

andakt

I dag skal du tenke på Fadervåret og nattverdinnstiftelsen. De to tekstene er som to utstrakte hender fra himmelen til deg.

Et nådens år er over

lederartikkel

Manglende håp om at Frelseren skal komme tilbake, er et tegn på åndelig sløvhet og søvn, skriver Dagen på lederplass.

«Nåde og sannhet»

andakt

Mitt nyttårsforsett? Jeg vil forkynne evangeliet om Jesus. For fra det stråler hele Guds herlighet, skriver Egil Sjaastad i andakten.

Nedbrytende bispetale fra Tunsberg

homofili

Biskop Per Arne Dahl er en formidler og forkynner av Guds nåde. I dobbelt mening av uttrykket. Men i hans nylig publiserte bok med den talende undertittelen «Den overraskende nåden» lar han dessverre nåden oppsluke det normative i Det Nye Testamentes lære om homofilt samliv.

Jødiske enker møter terror med tilgivelse

israel

Enkene etter de fire jødiske rabbiene som ble drept i en synagoge i Jerusalem sist tirsdag, ber jøder over hele verden å møte ondskapen med kjærlighet og tilgivelse.

Ikke gjør det 
vanskelig

andakt

Det er jo bare å si: – Jeg innser at jeg ikke klarer å leve det livet Gud ønsker at jeg skal leve.

Blodgiveren

Kristenliv

Går du ikke i en kris­ten kirke eller me­nig­het? Det må du gjøre. For der vil du ofte bli min­net om hvor livs­vik­tig Jesu Kris­ti blod er. Der kan din fam­len­de tro få næ­ring og hjelp.

Kjære påskepredikanter

Kristenliv

Grei­er vi å for­mid­le bibeltekstene slik at til­hø­rer­ne våre for­nem­mer noe av dra­ma­tik­ken, av lukta av svet­te og blod og av lyden av ham­mer­slag, av den in­ten­se spen­nin­gen i disse da­ge­ne som for­and­ret ver­den?

På en egobølge?

Kristenliv

Lever vi på det vi kan kalle en ego­bøl­ge, og som får føl­ger for det fri­vil­li­ge ar­bei­det i kris­ten-Nor­ge? Færre er vil­li­ge til å ta på seg for­plik­ten­de an­svar, skriver Ivar Gjerdi i andakten.

Det gikk i oppfyllelse

Kristenliv

Han er min sang og min glede. Han er min Herre og Gud. Jesus i dine hen­der, jeg hvi­ler til li­vets slutt.

Rett jøde

Kristenliv

Ånden vir­ker i tro­en­des hjer­ter en ny lyst og en ny trang til å leve etter Guds bud. Det kjenne­teg­ner «rette jøder» enten de er eller ikke er jøder av fy­sisk av­stam­ning.

«… derfor overga Gud dem»

Kristenliv

Å gi etter for syn­den og inn­ret­te livet sitt i strid med Guds bud, er å leve i mør­ket. Den som vel­ger mør­ket, over­gis til mør­ket.

Nåde - ingen syndstillatelse

Samfunn

- Det er ingen men­neske­rett å være gift. Livet er ikke en Hol­ly­wood-film som må ende lyk­ke­lig, skriver Øyvind Kleiveland.

Tango for tro

Meninger

Norge er ikke et land der «å ha troen» betyr å ha til­lit til Gud.

Vis meg veien

Kristenliv

Guds ord vil all­tid være kraft­kil­den og lys­kas­te­ren for den som vil finne vei og ret­ning i livet.

Jesus har gjort alt

Kristenliv

Det enes­te vi kan og må gjøre for å bli frelst, er å ta imot Jesus Kris­tus som vår frel­ser.

Nåde og sannhet

Kristenliv

Bok­sta­ven slår i hjel, sier Skrif­ten, men når sann­he­ten møter oss gjen­nom Guds nåde, set­ter den fri.

Hvem regjerer i ditt liv?

Kristenliv

Er det Jesus? Har Han fått fullt herre­døm­me, eller er det om­rå­der i våre liv vi prø­ver å holde for oss selv? Det vil det i til­fel­le bli svært liten vel­sig­nel­se av.

Dagen dementerer

Kristenliv

Vi beklager upresis gjengivelse av pave Frans' uttalelser om tro og samvittighet.

Kom, for alt er ferdig

Meninger

Natt­ver­den er for men­nes­ker som har «bom­met på målet», som det gres­ke ordet for synd egent­lig betyr.

- Guds kraft synlig gjennom filmen

Kristenliv

- Guds kraft er syn­lig gjen­nom fil­men i det ek­te­pa­ret War­ren bru­ker bi­bels­ke me­to­der til å kaste ut de­mo­ne­ne fra hjem­met til fa­mi­li­en Per­ron, skri­ver The Chris­ti­an Post.

Har vi mistet varmen?

Meninger

En hjemvendt misjonær stilte overstående spørsmål da han med sorg så den åndelige utviklingeni landet han i sin tid var sendt ut fra.

Viktig å snakke om prektighetspresset

Kristenliv

Menighetene er gode på å ta seg av medlemmer med sykdom og rus, men mindre gode når det handler om samlivsbrudd og konkurser. Det oppfattes mer som nederlag, tror Andreas Hegertun.