Et ekko av Hannas lovsang

maria budskapsdag

Marias lovsang gir et møte med en ung jente med inngående kjennskap til Guds ord. Det var ingen selvfølge i Israel på den tiden.

Finner frihet i fastetiden

Faste

Vi har frihet til å velge nesten hva som helst. – Men bare det du kan si nei til er du dypest sett fri fra, mener Kim Larsen.

Derfor var reformasjonen viktig

Meninger

Ulf Ekman har i en år­rek­ke ar­bei­det for økt kris­ten enhet og en av­spen­ning i for­hol­det mel­lom de ulike kir­ke­ne og tros­sam­fun­ne­ne som til sam­men ut­gjør kris­ten­he­ten. Men vi mener be­stemt at han tar feil der­som han tror at det ste­get han nå tar, vil være et bi­drag i disse en­hets­be­stre­bel­se­ne, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen.

Undertro er ikke overtro

Meninger

Hvis vi tenker at vi skal begynne med å overbevise mennesker om enkeltheter som mange stiller seg tvilende til, kommer vi lett til kort.

Flertall tror ikke Maria var jomfru

Samfunn

Bare en av fem medlemmer av Den norske kirke tror på jomfrufødselen. For sogneprest Ronald Mong er det absurd at Gud lot seg føde som et lite barn. - Men jeg tror det likevel, sier han.

Våre fordommer er ikke vakre

Samfunn

I «Maria»-saken viser det seg at «vi» tok alvorlig feil. De hadde ikke stjålet «Maria»! De hadde tatt henne til seg for å gi henne et hjem fordi hennes mor mente de kunne gi bedre omsorg enn henne.

«Maria» ikke på Interpols liste over savnede barn

Samfunn

In­ter­pol har ingen opp­lys­nin­ger om et sav­net barn som pas­ser til be­skri­vel­sen av den blon­de jenta som er fjer­net fra en gresk rom­leir. Po­li­ti­et fam­ler i blin­de og inn­røm­mer at det kan ta tid å løse saken.

Marias «adoptivforeldre» møter i retten

Samfunn

Ek­te­pa­ret som an­kla­ges for å ha bort­ført fire år gamle Maria, møter man­dag i ret­ten i Hel­las. Politiet har fått mange interessante tips, blant annet fra Sverige.