– Hva med «i lys av Jesu ord»?

krik

Det var ett av flere spørsmål styrelederen i KRIK måtte svare på under helgens generalforsamling i Hemsedal, da organisasjonen drøftet hva en eventuell endring av «spillereglene» vil bety.

– Er redd KRIK skal gå til grunne

hemsedal

Uenighet om homofilt samlevende kan ha lederverv i organisasjonen gjorde at KRIK måtte flytte generalforsamlingen til større lokaler.

KrFs tilsette

KRF

Eg skal ikkje blanda meg inn i diskusjonen om Dagens fokus på KrFs tilsette (og ikkje tillitsvalde) kommunikasjonssjefs facebookmelding om lesbisk sambu. Det skulle heller ikkje vera ukjent for lesarane kva mine vurderingar er om homofilt og lesbisk samliv.

Hallaråker og Den norske kyrkja

kommentar

Til sist sist framhevar Karl Johan Hallaråker at ingen kan erstatta Dnk sin plass i det norske folket. Historisk er det udiskutabelt rett. I dag er det ikkje lenger sjølvsagt, særleg ikkje med tanke på den aktualiseringa han gir: «Denne etiske røysta må vi heller støtta opp om enn undergrav.» Då spør eg: Kva «etisk røyst» er det Dnk har lete lyda med styrke i det siste?

Er blind lydighet idealet?

frispark

Ingen bør skifte mening om kvinnelig prestetjeneste fordi det finnes dyktige kvinnelige prester.

Menighetens myndighet og mulighet

Den norske kirke

Er det «game over» og «hands up» for alle oss som er imot ny liturgi og lære? 31 modige representanter på kirkemøtet talte og stemte imot. Har de mange, mange tusen de talte på vegne av ingen mulighet for å vise det samme motet selv?

Biskoper, hva er kirkens lære?

kirken

Da jeg kom til kirkemøtet som delegat for første gang nå i år, var det med en stor porsjon usikkerhet, men som «ny» og lek delegat hadde jeg forhåpninger om at her var det jo mange lærde teologer som kunne bidra med avklaringer.

Homofilt par vant kamp om surrogati

thailand

Et vestlig homofilt par har vunnet rettstvisten om foreldreretten til et barn født av en surrogatmor i Thailand. Surrogatmoren ville ikke gi fra seg barnet da hun fant ut om parets legning.

– Eg ser ingen grunn til å juble

KIRKEMØTET

Rikke Grevstad Kopperstad sat stille då deler av Kyrkjemøtesalen reiste seg og applauderte etter homovedtaket. – Eg sørgjer djupt, seier ho.

Bibelversene som forsvinner

VIGSELSLITURGI

I den nye ekteskapsliturgien er man henvist til å kun bruke bibelvers som ikke handler om ekteskapet.

Utrolig om udødelighet

bokanmeldelse

Endsjø ønsker nok i boka å fremtre som en nøytral forsker som beskriver ulike former for udødelighetstro. Men han makter i liten grad å skjelne mellom hva kulturer og religioner har lært og trodd og hva enkeltmennesker mener å ha opplevd.

Bønn for Den norske kirke

LEDERARTIKKEL

Vi kan både håpe på, arbeide for og be om fornyet tillit til Bibelen som kilden til både sannhet og frihet.

Kirke, vær kirke

kronikk

La oss fortsatt våge å være en sann kirke i en sekulær og relativistisk verden. En slik kirke trenger vi i dag og helt til Jesus kommer igjen.

Innbrudd i kirken

synspunkt

Et tyveri er i ferd med å skje i Den norske kirke. Tyven gjør ikke sitt kupp i ly av mørke, men raner kirken for dens største skatter ved høylys dag. Det er ikke lyse­staker i sølv og nattverdskalker i gull som havner i «sekken» Nei, kirken blir ranet for sitt budskap og for sin kraft!

Kirkesplittende vranglære

vigsel

Det som avgjer homofilisaka er det modus, det alvor og den styrke Bibelen avviser homofilt samliv med, den måten GT og NT er totalt samstemte i avvising og i styrken i avvisinga.

Vil bistå konservative prester

den norske kirke

Evangelisk luthersk nettverk (ELN) åpner for å gi pastoral støtte til konservative prester som fortsetter i Den norske kirke.

En biskop som motsier seg selv

leder

Vi skal ikke gå mange år tilbake før linjen som er lagt i Sandnes, gjaldt i hele Den norske kirke.

Kirken i ferd med å fornekte seg selv

synspunkt

Dette er et bevisst og aktivt brudd med Guds ord, som kirken signaliserer at den velger og forsvarer. På tross av at både Bibelen, naturen og historien taler imot.

En test på lederskap

leder

Den situasjonen kirken befinner seg i nå, representerer i så måte ikke noe grunnleggende unntak, men snarere et nytt skritt på veien.

Skole svekker Hauges navn

homofilt samliv

Kan ikke innkassere Hauges navn til å forfekte det synet, sier lekpredikantens tipptippoldebarn.

Ingen trang til å slutte

kirkemøtet

Oslo-biskop Ole Chr. Kvarme finner gode grunner for å fortsette selv om han snart fyller 67.

Samlivsetikken og folkekirken

synspunkt

Vi kan ta på alvor at Den norske kirke er splittet og begynne å diskutere om det er andre måter å komme til rette med dette på enn å vente til den ene part har overkjørt den andre, skriver Knut Alfsvåg.

Gode intensjoner, feil konklusjon

Meninger

Gjør vi kjent en Jesus som ville være til å kjenne igjen for kristne gjennom alle tider? spør Dagen på lederplass etter utnevnelsen av Per Arne Dahl til biskop i Tunsberg.

Ugandas heksejakt

Meninger

Det er rystende å være vitne til den hatske stemningen mot homofile som har fått utvikle seg i Uganda, skriver Dagen på lederplass.

Russland og kampen for homofiles rettigheter

Meninger

Kan det være at Russland har sett hva de nye ekteskapslovene i Vesten egentlig handler om? Har Russland sett at ekteskapslovgivningen har betydning for mer enn forståelsen for homofilt samliv? spør Kjell Skartveit.

Professoralt bomskudd

Meninger

Det er en ærlig og skvær sak å være uenig i synet på ho­mo­fi­le ek­te­skap og hvor­vidt disse hører hjem­me i Den nors­ke kirke. Det er der­imot ver­ken ærlig eller skvært å ka­rak­te­ri­se­re sine me­nings­mot­stan­de­re med både usann­he­ter og herske­tek­nis­ke virke­mid­ler, skriver Dagen på lederplass.

Homofilt samliv - et frelsesspørsmål?

Kristenliv

Jeg har et håp om at kon­ser­va­ti­ve kris­ten­le­de­re skal ut­tryk­ke et ty­de­lig nei til føl­gen­de spørs­mål: Mener du at noen går for­tapt fordi de ak­sep­te­rer ho­mo­filt sam­liv?, skriver Ingunn Løkstad Salvesen.

Uenige om konsekvenser av ny liturgi

Kristenliv

Kirkerådet drøftet torsdag spørsmålet rundt en ny vigselsliturgi som kan åpne for likekjønnet vigsel. - En forbønnsliturgi vil sende signal om en ny lære, hevder Egil Morland.

- Debatten har skapt trøtthet

Kristenliv

Anfin Skaaheim mener fortsatt at synet på homofilt samliv setter skille i kirken. Men han tror bevisstheten om konsekvensene av forskjellig bibelbruk er blitt svekket.

Advarer mot økt sensur i Europa

Kristenliv

Da britisk politi begynte å sette gatepredikanter i fengsel, ble juristen Paul Coleman interessert i sensur. Han liker dårlig at stadig flere land forbyr kontroversielle meninger.

Lech Walesa raser mot homofile

Samfunn

Homo­sek­su­el­le folke­valg­te bør sitte på ba­kers­te rad eller helst bak en mur, mener den tid­li­ge­re pols­ke ar­bei­der­le­de­ren og vin­ner av No­bels freds­pris Lech Wale­sa.

Massiv bibelkritikk fra samlivsutvalget

Meninger

Bispemøtets samlivsutvalg leverte en delt innstilling. Det overrasket ikke. Et klart flertall anbefaler vigsel for homofile par. Det overrasket heller ikke. Men at et samlet utvalg stiller seg bak massiv bibelkritikk er både overraskende og beklagelig, mener Espen Ottosen og Øyvind Åsland.

Franske folkevalgte sa ja til homoekteskap

Samfunn

Un­der­hu­set i den frans­ke na­sjo­nal­for­sam­lin­gen har med klart fler­tall ved­tatt loven som åpner for at to per­soner av samme kjønn kan gifte seg og adop­te­re barn.