Frimodighet på evangelistenes vegne

lederartikkel

Mange ønsker å fremstille Bibelen som bare én hellig bok blant mange. Men det er mange grunner til at en slik fremstilling ikke holder mål.

Kraften i Jesu blod

Kristenliv

Guds vrede over syn­den våre liv ble stilt full­sten­dig til ro ved det blod Jesus Kris­tus har ut­gytt.

Årets største kristne ledersamling

Kristenliv

- Fryk­ten for å bli upo­pu­lær i sam­fun­net må ikke over­skyg­ge for­plik­tel­sen til å stå opp for det som er sant og rett. Det hand­ler også om å for­mid­le evan­ge­li­et. Med den djerv­het og fri­mo­dig­het som pre­ger Led-mil­jø­et, er po­ten­sia­let be­ty­de­lig, skriver Tarjei Gilje.

Samles om verdensvid Bibel-tillit

Kristenliv

I går og i dag samles Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) til internasjonal konferanse i Oslo. Homofilisaken er bakteppe når konservative aktører skal styrke sin frimodighet.

Det hjarta er fylt av

Meninger

Eg er ikkje like rask til å dele evan­ge­li­et om Jesus med folk eg møter, som eg er til å for­tel­je om barne­bar­net. Dét er eit pa­ra­doks.

Blendahvitt i Kirkemøtet

Meninger

Den nors­ke kir­kes øvers­te organ, Kirke­mø­tet, er helt og hol­dent blen­da­hvitt. Hvor­for er det slik?