Guds kraft til frelse

korset

Korset er så sentralt at en boktittel lyder slik: Korset – Universets sentrum. Her avgjøres hvor hver person skal tilbringe evigheten.

Om Gud og forskning

Guds eksistens

Forøvrig er jeg enig med ham i at alle parter i en diskusjon må være villig til å vurdere sine egne forutsetninger.

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

«Hele pakka»

ANDAKT

Her var «hele pakka». Skapelsen, syndefallet, Kristi kors, oppstandelsen, frelsen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen, nådegavene, et liv i Guds lys, det kristne håpet.

Om livets to utganger

fortapelsen

Teorien eller læren om tilintetgjørelsen har ikke noen støtte verken i Den hellige Skrift eller i de evangelisk-lutherske bekjennelsesskriftene.

En tro som bærer

lederartikkel

Når Jesus ikke blir nevnt i en gudstjeneste, mangler det viktigste.

Ingen er så trygg i fare?

SYNSPUNKT

Vi stoler på at Jesus er oss nær i alle kriser. Men det viktigste er at han gir oss tilgivelse for syndene og evig liv. I ham har vi et sterkt håp.

Viktig valg

ANDAKT

Kommer du til Jesus mens det ennå er nådetid, blir du frelst. 
Kommer du ikke, går du fortapt.

Fortapelsens virkelighet

EVIGHETEN

Hva skjer i dødsøyeblikket med alle dem som avviser frelsestilbudet? Mange forskere har arbeidet med dette spørsmålet. La oss se litt på svarene deres.

Franklin Graham er velkommen

SYNSPUNKT

Etter å ha lest om den opprivende og alvorlige 
debatten som endte med en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke, hvor det med rette kan skrives at kristenfolket er splittet, blir det underlig at Dagen bruker en slik sterk overskrift om Franklin Graham.

Folkekirkens læreoppløsning

den norske kirke

Lærekaoset i Den norske kirke er stort og økende. Kan kirkens ledende organer klare å rydde opp? En realistisk vurdering gir liten grunn til optimisme.

– Svekker dåpens alvor

KIRKEMØTET

Mindre frelse og mer fest i forslag til ny liturgi. Konservative advarer.

Historien som gjentar seg

SYNSPUNKT

Når kristne ledere i dag forkynner alle mennesker sin evige frelse uavhengig av menneskers omvendelse og tro, minner det om stemmen som tok bort alvoret i brudd mot Guds bud.

Jesu død som straff?

SYNSPUNKT

For å komme videre i en slik samtale bør man imidlertid ikke være for rask med å karakterisere andres standpunkt som vranglære og læreavvik – i alle fall før man er sikker på at man har forstått hva det er de vil si.

Bibelsyn, bibelsk inspirasjon og autoritet

Kristenliv

Særlig etter den moderne vitenskapens frembrudd har stadig flere teologer ment at mange detaljer i Bibelen ikke stemmer, og at dette ikke vil få noen betydning for frelsen og vår tilegnelse av den. Hvordan kunne dette skje?

Fra krybben til korset

LEDERARTIKKEL

LEDER: Vi forstår ikke julens budskap uten å se det i lys av korset, skriver Dagen på lederplass.

Forsoning i kristen tro

SYNSPUNKT

I motsetning til det Kleppa hevder, er det i teologien et velkjent faktum at en tolkning av korset som stedfortredende strafflidelse ikke ble formulert før reformasjonen. Det gikk altså 1500 år av kirkens historie før denne tolkningen av korset ble lansert.

Går de fleste fortapt?

fortapelse

Det er ikke Guds nåde det står i, men menneskets misforhold til Gud.

Tårene tørkes av

ANDAKT

Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke hver tåre av deres øyne. Og døden skal ikke være mer.

Skolegudstjenester er forkynnelse

SKOLEGUDSTJENESTE

Stortingsrepresentantene Bente Stein Mathisen og Norunn Tveiten Benestad fra Høyre hevder skolegudstjenesten er en viktig arena for kunnskap og dialog. Det er det religionsfaget i skolen er til for – skolegudstjenestene er forkynnelse.

Advarer mot homosplittelse

kirkeliv

Han har aldri vært mer populær. Men både pinsevenner og katolikker kan sette kaffen i vrangstrupen når de hører Peter Halldorf snakke.

Evig frelse eller evig fortapelse

evigheten

Å fornekte Bibelens lære om fortapelsen, er vranglære. Det er opprør mot Den treenige Gud og brudd med Den hellige Skrift og bekjennelsen.

Forkynnelse om livets to utganger

i fokus

Evighetsalvoret var noe Gud brukte for å vekke meg til kristen tro i ungdomstiden. Aller mest uroen og frykten for å miste det himmelske mål.

Skal Bibelen redigeres?

SYNSPUNKT

Om vi skal omvende oss og ta imot frelse – hva er det vi skal frelses fra? Da Tor B. Jørgensen var misjonær i Japan, hva var målsettingen med å vie livet sitt til en slik tjeneste?

Erfaringa og fortapinga

innspel

Debatten som går om fortapinga, har mange aspekt med seg. Eg vil her fokusera på argumentasjonsmåten hjå ein del av dei som seier det ikkje er grunnlag for å læra alles frelse. Er denne bibelforplikta, og utfaldar han innhaldet i dei tekstane som talar om dommen og fortapinga?

Det ingen mennesker kan avgjøre

LEDERARTIKKEL

En av de tydelige tendensene i aktuelle debatter om kristen tro og lære, er at Bibelen blir et problem. I stedet for å være rettesnor, blir den en snubletråd. Da er det på høy tid å vokte sine skritt.

Absolutt frelse og relativ fortapelse?

debatt

Dersom læren om livets to utganger skal forstås relativt, hvordan kan vi samtidig fremholde læren om Guds evige frelse som noe absolutt?

Kjære biskoper

SYNSPUNKT

Mitt spørsmål til min kirkes biskoper er ganske enkelt: Kunne dere tenke dere å bekrefte at fortapelsens mulighet fremdeles er kirkens lære?

Ingen fortapelse - avlys misjon

SYNSPUNKT

Bibelen sier at det finnes to utganger av livet: Enten en evig himmel eller en evig fortapelse. Den sannheten slås fast i Bibelen. Derfor kan vi ikke avlyse evangelisering og misjon verken her hjemme eller til fjerne himmelstrøk.

Misjon som mentalhygiene

MISJON

Tor B. Jørgensen, det kan også vera god mentalhygiene i å kunna gleda seg i lyset og i Jesu frelsesverk framfor å vera i mørket, men så lenge ein eig lyset og frelsa anten ein veit det og trur det eller ikkje, er og vert det ikkje noko anna enn mentalhygiene å få vita det og tru det.

Frelse og misjon

FORTAPELSE

Forkynnelsen av Jesus Kristus som verdens lys, som veien, sannheten og livet er ikke avhengig av forestillingen om en evig pine.

Misjon - spørsmål til Tor B. Jørgensen

INNSPILL

Tor B. Jørgensen brukar vera ein mann som i alle fall svarar på det han vert spurt om. Eg dristar meg difor til å stilla han eit par spørsmål om fylgjene av det å hevda at alle vert frelste til slutt.

Absolutt frelse og relativ fortapelse?

FORTAPELSE

Dersom læren om livets to utganger skal forstås relativt, hvordan kan vi samtidig fremholde læren om Guds evige frelse som noe absolutt?

Troskap mot frelsesbudskapet

FORTAPELSE

Rommer ikke den ordløse lengselen og det sterke håpet om nåde, slik kirka taler om det, strimer av genuin gudstro?

Håper at alle blir frelst til slutt

BISPEKANDIDAT

Torstein Lalim regner med å bli oppfattet som den mest liberale kandidaten til bispesetet i Stavanger, men vil ikke sette strek over læren om fortapelsen.

Trøst i liv og død

SYNSPUNKT

Hvordan MF plasserer seg i dag, er et sårt punkt for mange av oss som studerte der for noen tiår tilbake.

Fortapelsens mulighet

FORTAPELSEN

Jeg ser at pensjonert biskop Tor B. Jørgensen, en mann jeg kjenner og har stor respekt for, nå tar til orde for å si - tydelig - at ikke noen skal gå fortapt, komme til helvete eller leve borte fra Gud i all evighet.

Tror kirken blir nødt til å være mer misjonerende

BISPEKANDIDAT

Som tidligere misjonær mener Helge Gaard at han har nyttig erfaring for en biskop i et mer mangfoldig norsk samfunn. * Dagen har intervjuet de fem bispekandidatene i Stavanger.

Helvete er en velsignelse?

HELVETESDEBATT

Alt som smaker av urenhet og forråtnelse ville forpestet renheten i Himmelen - det ville også blitt et helvete.

Den menneskelige erfaring - utgangspunkt for det evig liv?

FORTAPELSE

Debatten om livets to utganger avdekker flere ståsted, og de er mer eller mindre begrunnet i teologi. Men hvis grunnlaget for evigheten skal dannes i menneskets egenerfaring, må vi undres på hvor vi havner.

Biskop Jørgensen og livets to utganger

FORTAPELSE

Han har vært muret inne av sitt presteløfte og sin ordinasjon, bekjennelsesskriftene – som sier at de fortapte skal pines i all evighet.

Gode nyheter, helvete er avlyst

HELVETESDEBATTEN

La oss ha én ting klinkende klart. Det biskop emeritus Tor B. Jørgensen fremmer er vranglære. Det er farlig vranglære. Det kan ikke få stå uimotsagt, det er et farlig spill med menneskers sjeler.

Sjaastads trøst

SYNSPUNKT

Sjaastads forsvar for fortapelsen viser et trossystem 
– inkludert en kristen etikk – som har sikret seg 
immunitet mot menneskelig erfaring og mot 
menneskets stemme.

Troskap mot frelsesbudskapet

SYNSPUNKT

Tor B. Jørgensen innrømmer åpent at han som biskop har fortiet denne siden ved budskapet. Men nå våger han også direkte fornektelse.

Hysj, hysj om to utgangar av livet

FORTAPELSE

For nokre tiår sidan var prestekollegaer, med fleire og biskop, på vandring i Paulus fotspor i Hellas. Då var det vi lærde at dei gamle grekarane sa «hovmod står for fall».

Om å forkynne gledesbudskapet

forkynnelse

Jeg har vitnet om Jesus og forsøkt å vise mennesker til ham. Det har jeg gjort både i ungdomstida, som misjonær og som prest –uten å ha brukt argumenter om frykt for fortapelsen.

Valget mellom frelse eller fortapelse

FORKYNNELSE

Mennesket kan si ja eller nei til Gud. Menneskets grunnleggende valg medfører derfor også valget mellom frelse eller fortapelse.

En Gud vi kan leve med

LEDERARTIKKEL

Vi er slett ikke de første som strever med å komme til rette med tanken om fortapelsen, skriver Dagen på lederplass.

Avlyser livets to utganger

FORTAPELSE

Biskop emeritus Tor B. Jørgensen mener det bør være lov å benekte fortapelsens mulighet uten å bli kjetterstemplet.

Synd og fortapelse

SYND

Synd som vi unskylder og ikke vil bekjenne fører til fortapelsen. Ved å heie på dem som vil leve i synd,hindrer vi dem i å bekjenne synd som vi alle må.

Det må ikke bli stille om Jesus

leder

Hovudsaka er at menneske skal gå frå evig død til evig liv. Den kristne bodskapen handlar om eit håp som går ut over grava.

Vrang lære er åndelig gift

dagensdebatt

Den norske kirke har nå vedtatt å handle i strid med Guds 6. bud, «Du skal ikke drive hor». Kirkemøtet har åpnet for at to av samme kjønn kan «gifte seg» i kirken.

Angst for å havne i helvete

TRO

Det er Selbekkene, Lønningene, Bondevikene, Hallesbyene og «det sunne» kristen-Norge som har det bakenforliggende og reelle ansvaret for den tragedie vi ble vitne til under Debatten på NRK torsdag kveld.

Pinsebevegelsen og ekteskapet

synspunkt

Her er det et spørsmål av enda mer fundamental karakter. Det går blant annet på forståelsen av skapelsen, av synd og tilgivelse, av hva som kan lede til fortapelse.

Skal alle være kristne?

i fokus

I Europa har de fleste i over tusen år vært døpte medlemmer av den kristne kirke, og i mange land, blant annet i Norge, er det slik fremdeles. Likevel vokser det fram et livssynsmangfold som gjør at mange nå hevder at denne såkalte konstantinske epoke går mot slutten.

Forkynnelse og frafall

fortapelse

Jeg glemmer ikke høsten 1987, da jeg søkte Gud ved å lese i Bibelen, som en ikke-kristen. Jeg forsøkte å få kontakt med skaperen, uten at jeg skjønte hvordan. Jeg leste da NT for andre gang, og kom til den siste boken i bibelen, Johannes Åpenbaring. Da så kom jeg til dette bibelstedet:

Advarer mot evig helvete

ny bok

Billy Grahams siste bok, som nettopp har kommet på markedet, handler om den evige fortapelsen. Helvete er et brennende inferno, skriver verdensevangelisten.

Himmel eller helvete

leder

I det som antakelig blir hans siste bok, uttrykker 97 år gamle Billy Graham seg om fortapelsen på en måte som får Ole Hallesbys berømte radiotale til å blekne.

Kul kirke kan bli hul kirke

leder

Evangeliet er for viktig til å kjede folk med. Men det erogså for viktig til å underholde folk med, skriver Dagen på lederplass.

Homofili og Bibelens tale om synd

synspunkt

Det er ikke lett å leve med en homofil legning, og samtidig ville leve rett etter Guds ord. Det fører til forsakelse og vil kunne oppleves som et amputert liv. Men slik er det med all synd, ikke bare homofili. I så måte står ikke homofili i noen særstilling, skriver Konrad Fjell.

Troens sentrum

åpen folkekirke

– Vi tror at vi blir Guds barn i dåpen, ja enhver som er døpt, skriver Sturla J. Stålsett i Åpen folkekirke.

Fem spørsmål til Åpen folkekirke

synspunkt

Tenker Åpen folkekirke at alle døpte kirkemedlemmer er Guds frelste barn på vei til et evig liv i Guds himmel, spør Øystein Åsen.

Religiøs humanisme

kronikk

Jeg har en sterk kjensle av at religiøs humanisme er i ferd med å bli den offisielle religion i landet vårt. Når vårt land skal bygge på humanisme og kristendom, er jeg redd det i praksis vil bety religiøs humanisme, og ikke kristen humanisme, skriver Kjell Tveter.

Frimodighet på dommens dag

Meninger

I det rike Norge kan en de­batt om hel­ve­te virke frem­med av flere grun­ner. I til­legg til kris­ten­dom­mens svek­ke­de stil­ling, er det også en kjens­gjer­ning at vi ikke er spe­si­elt opp­tatt av evig­he­ten, skriver Dagen på lederplass.

Tror jeg på helvete?

Meninger

Vi kan gjerne ha en helvetesdebatt. Og jeg ønsker religionskritikken Gunn Hild Lem etterlyser på NRK Ytring velkommen med åpne armer. For vi kristne har mange ganger tråkket feil i vår iver etter å dele evangeliet om Jesus, skriver Jarle Haugland.

Homofilt samliv - et frelsesspørsmål?

Kristenliv

Jeg har et håp om at kon­ser­va­ti­ve kris­ten­le­de­re skal ut­tryk­ke et ty­de­lig nei til føl­gen­de spørs­mål: Mener du at noen går for­tapt fordi de ak­sep­te­rer ho­mo­filt sam­liv?, skriver Ingunn Løkstad Salvesen.

Ber om kjeft fra «gutta på gølvet»

Kristenliv

Indremisjonsforbundet (ImF) har denne uken sin generalforsamling på KVS Lyngdal. I forkant av forhandlingene ønsket lederen for Forbundsstyret refs for ting som skjer på grasrotnivå.

Misforståelsen av begrepet evighet

Meninger

Den overraskende konklusjonen er at Bibelen ikke snakker om en evighet før skapelsen av vår verden, eller en framtidig evighet etter skapelsen av den nye himmel og jord - «evighetene» ligger imellom.

Bibeltekstene om fortapelsen

Meninger

Kauf­man hev­der på sin side at Ånden kan vei­le­de da­gens men­nes­ker an­ner­le­des enn han vei­le­det apost­le­ne. På denne måten inn­fø­rer han en split­tel­se mel­lom Søn­nen og Ånden i frel­ses­hus­hold­nin­gen.

Jesus taler tydelig om fortapelsen

Meninger

Vi er enig med Kaufman i at det avgjørende når det gjelder spørsmålet om fortapelsen ikke er hva «kirken alltid har sagt». Tvert i mot vil vi fastholde at Bibelen skal avgjøre.

Kan saken avgjøres av tekstene?

Meninger

Selv om det er helt riktig å fastslå at flertallet i kirken tradisjonelt har fastholdt livets to utganger og evig pine for de fortapte, er det ikke dermed gitt at kirken skal fastholde dette for all fremtid. Det er aldri gitt på forhånd i en debatt hva som er «riktig» og hva som er «feil».