Kristen tro eller kristen kultur?

Lederartikkel

Kirken er i høy grad en kulturbærer. Men den kulturen kirken aller mest bæres av vokser frem gjennom forkynnelsen.

Kirken må være låvedøråpen

debatt

Vår oppgave er å lede kirken fremover. Sørge for at den fortsatt er en bred folkekirke. Der medlemmene føler at de hører til.

Politisk parti vil tvinge innvandrere til kirken

danmark

Deltakelse i de kristne høytidene er en betingelse for å være dansk, mener Dansk Folkeparti. Partiet vil kreve at innvandrere besøker kirken i julen og påsken.

Homovigsel er et storbyfenomen

liturgiendring

Det er seks år siden vigsel for par av samme kjønn ble tillatt i Sverige. Slik er erfaringene.

Bispekallets pris

KOMMENTAR

Som Oslo-biskop har Ole Christian Kvarme kjempet i motvind fra første dag. Det er mer overraskende at han har holdt ut så lenge enn at han gir seg nå.

– En seier for folkekirken

overrasket

Hverken professor Ida Marie Høeg eller professor emeritus Torleiv Austad hadde ventet slike nattverdstall som Infact har funnet.

500 muslimer døpt i Danmark

ny utvikling

I Danmark forlater muslimske asylsøkere sin tro i et hittil ukjent omfang og blir i stedet kristne. Men kirkeministeren er ikke bare begeistret for at så mange døpes.

Lite å gå på overfor Den norske kirke

kommentar

Samtalene om fremtidig organisering av disse forsamlingene, for eksempel om hver av bedehus-organisasjonene faktisk skal ha sine egne trossamfunn, bør for alvor komme i gang.

Vil ha dialog med indremisjon

kirkesyn

Harald Hegstad i Kirkerådet oppfordrer Indremisjonsforbundet til å bli i Den norske kirke.

Mindre «skyld» ved døpefonten

kirkerådet

Skal dåpsfolket minnes på at barnet er født med «menneskeslektens synd og skyld»? Ikke ifølge forslaget til revideringen av dåpsliturgien.

Samfunnet blir dårligere uten kirken

anmeldelse

I en tid som bærer preg av oppgjør med vår religiøse fortid, er det lett for at kirkens vesentlige bidrag til både tenkning og praksis blir undervurdert.

Klare for kirkelig pengekrangel

kirkepolitikk

Den norske kirke jubler over å ha blitt mer selvstendig. Samtidig er kampen om hvem som skal betale for kirken allerede i gang.

Jeg elsket Den norske kirke

debatt

En folkekirke er en kirke av og for alle døpte. Alle døpte som ikke melder seg ut, er medlemmer. Vi vet hvem de er. En folkekirke er derfor ikke det samme som Guds menighet. For Guds menighet har sitt manntall i himmelen. Ikke noe kirkesamfunn kan garantere at alle medlemmer står i det manntallet. Slik må det være.

Mangel på prester truer Folkekirken

kirkemøtet

Kirkerådets direktør pekte i sin rapport fra sentralkirkelige råd på den omfattende prestemangelen Den norske kirke er i.

– Overgrep mot Folkekirken

danmark

Skal staten ha rett til å blande seg inn i Folkekirkens indre anliggender? Det prinsippspørsmålet er akkurat reist for dansk rett.

Kyrkjemedlemskap og bedehusframtid

synspunkt

Når bedehusleiarane utan atterhald manar til å verta ståade i Dnk kommuniserer ein også at det vi driv på bedehuset, no og i framtida, er å sjå på som eit supplement til denne kyrkja – langt frå å vera eit alternativ.

Lavkirkelige i villrede

synspunkt

Den statskirke som Hallesby, Hope og Carl Fr. 
Wisløff holdt fast ved, er borte. Derfor har heller ikke deres vekt på friheten i statskirken bærekraft som 
argument for å forbli i Den norske kirke.

Kirkens økonomi

leder

Vi er glad for det engasjementet Senterpartiet har for Den norske kirke og finansieringen av denne, skriver Dagen på lederplass.

Mange har en tro

undersøkelse

– Svært mange er religiøse, men på sin private måte, sier forsker Ingrid Eskilt.

Politisk korrekt?

lederartikkel

Når følelsene blir sterke nok, overtar gjerne karakteristikkene for argumentene. Når vi blir tilstrekkelig provosert, er det lett for at vi gyver løs på den som har ytret noe vi ikke liker, fremfor å angripe selve argumentene.

Folkekirken med lav dør og smal port

homofili

«Kjerringer som ikke har mannfolk skal jo ikke drive politikk!» «Dere homofile kan jo ikke engang vigsles i kirken, skjønner du ikke at det betyr at det du gjør er feil?»

Om banksjefers tro

Leder

Menigheter tok opp banklån for å kunne være med fra starten i dette spesielle tiltaket som var både åndelig og finansielt på samme tid.

Hva kristen misjon er

lederartikkel

Flere vil nok imidlertid spørre seg hvilken pris tilnærmingen har med tanke på formidlingen av evangeliets budskap, skriver Dagen på lederplass.

Strid om eks–
muslimsk prest

kirkekonflikt

Den tidligere muslimen Massoud Fouroozandeh opplever at den danske Folkekirken undergraver misjonsarbeidet han har bygget opp innenfor dens rammer.

Kirkens virkelige 
utfordring

meninger

Kirkens virkelige utfordring er at den har minimal appell på folk. Selv folkekirken mangler oppslutning, skriver Sten Sørensen.

Samlivsetikken og folkekirken

synspunkt

Vi kan ta på alvor at Den norske kirke er splittet og begynne å diskutere om det er andre måter å komme til rette med dette på enn å vente til den ene part har overkjørt den andre, skriver Knut Alfsvåg.

Kirken og demokratiet

Meninger

Samtidig som Den norske kirkes medlemstall fortsatt er svært høye, betyr medlemskapet åpenbart ikke like mye for alle medlemmer, skriver Tarjei Gilje.

Bruker mer på kor enn diakoni

Kristenliv

Folkekirken i Danmark bruker tre ganger så mye på kirkekorene som på diakonien. I Norge vet ingen hvor mye kirken bruker på de samme oppgavene.

En privatsak?

Meninger

DEBATT: Med in­di­vi­dua­lis­men har sta­dig mer blitt en pri­vat­sak, også vår tro. Den har ingen andre noe med, skriver Knut Sand Bakken.

Eks-muslimsk prest skaper misjonsdebatt

Kristenliv

Danske biskoper refser innvandrerprest som døper muslimer uten å forutsette at de skal bli medlemmer i Folkekirken. Kritikere mener det vitner om kirkelig berøringsangst overfor misjon.

Regjeringen tro mot folkekirken

Samfunn

Av de 18 stats­rå­de­ne er det kun sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Ol­sen (Frp) som ikke er med­lem av noe tros- eller livs­syns­sam­funn.

Folkekirke med kundegaranti?

Meninger

I en tid hvor men­nes­ker er un­der­veis og søker iden­ti­tet og tro, er det vik­tig at kir­ken kan hjel­pe men­nes­ker til å finne svar på de spørs­mål de stil­ler.

På alles parti på Stortinget

Samfunn

Onsdag er spørretimedag i Stortinget. Kanskje er det også dagen for livets store og små spørsmål? I kjelleren er stortingsprest Per Arne Dahl alltid klar for en samtale en-til-en.

KrF vil beholde kirkeministeren

Samfunn

- Så lenge vi har arbeidsgiveransvar for prester, må vi ha en form for kirkeminister, sier Dagrun Eriksen, KrFs politiske talskvinne.

Den mediale lydmuren

Meninger

Pressen generelt er ikke spesielt interessert i Kirkemøtet. Men det har sann­syn­lig­vis aldri vært mer stoff om re­li­gion og re­li­giø­se fore­te­el­ser, enn det vi opp­le­ver i dag.

Trenger 151 nye prestestillinger

Kristenliv

Den norske kirke har behov for 151 nye prestestillinger de neste ti årene på grunn av økt befolkning i vekstområder. Kirkeminister Rigmor Aasrud ser utfordringen.

Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Meninger

Ved å følge fler­tal­lets pre­mis­ser for bi­bel­bruk er ut­val­gets mindre­tall an­svar­lig for en un­der­mi­ne­ring av Skrif­tens auto­ri­tet som gud­dom­me­lig norm for tro og liv.