Frp-ere vil samarbeide med Sverigedemokraterna

politikk

Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen i Frp er åpne for samarbeid med Sverigedemokraterna. Tybring-Gjedde mener det er mange likheter mellom partiene.

Listhaug avviser forslag fra Tybring-Gjedde

nyheter

Sylvi Listhaug (Frp) gjør det klart at hun ikke støtter forslaget fra partifelle Christian Tybring-Gjedde om at asylsøkere ikke bør undervises i norsk.

– Asylsøkere bør ikke læres norsk

nyheter

Stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener asylsøkere bør undervises i engelsk og ikke norsk, og at de bør læres opp i håndverk som trengs i hjemlandet.

Liv Signe Navarsete: – Jesu fødsel betyr mye for meg

jul

– Jesu fødsel
 betyr mykje
 for meg og er kjernen i jule-bodskapen 
om kjærleik 
og håp, sier Liv Signe Navarsete. Dagen stilte et utvalg profilerte stortingsrepresentanter fem spørsmål om hvordan de feirer jul.

Tybring-Gjedde (Frp) varsler strengere asyltiltak

nyheter

Frps Christian Tybring-Gjedde tror ikke tiltakene partiets stortingsgruppe er enig med Høyre om, er nok til å bremse asylstrømmen – og han varsler strengere forslag.

Ikke flertall for å 
anerkjenne Palestina

midtøsten

Arbeiderpartiet har landsmøtevedtak på å anerkjenne Palestina, men vil ikke instruere regjeringen. Dermed ble SV stående alene i gårsdagens stortingsdebatt.

Anmelderiets utfordringer

christian tybring-gjedde

Har Tybring-Gjedde fått noen begeistrede anmeldelser på sin bok, er det ham vel unt.

Går vi mot et kulturforlis?

synspunkt

Skal vi lykkes, må innvandrere inviteres inn i vårt kulturelle fellesskap. Da må røtter trekkes opp og plantes på nytt. Neste generasjon må finne sin tilhørighet i Norge. Da må frihetsverdiene omfavnes. 
Tempoet i dagens innvandring umuliggjør dette.

- Sarpsborg må slå opp med Betlehem

Samfunn

Fremskrittspartiet i Sarpsborg mener at kommunen må avslutte vennskapsforholdet med den palestinske byen Betlehem. Mandag arrangerte partiet Israel-seminar med fullt hus.

Frps Tybring-Gjedde støtter Putin

Samfunn

USAs voldsomme fordømmelse av Russlands intervensjon på Krim pisker opp stemningen i Ukraina, mener Frps Christian Tybring-Gjedde. Han støtter ikke den samlede norske fordømmelsen av Russland i konflikten.

Tybring-Gjedde tar ikke gjenvalg

Samfunn

Chris­ti­an Ty­bring-Gjed­de stil­ler ikke til gjen­valg som leder for Oslo Frp. Han mener det er na­tur­lig at noen andre tar over sta­fett­pin­nen.

- Vi samarbeider snart med Israel

Samfunn

Den nye regjeringen bør åpne for at norsk industri kan selge forsvarsmateriell til Israel, mener Frps næringstalsmann. - I realiteten er det et indirekte samarbeid med Israel på trappene, sier KrF.

Vil selge våpen til Israel

Israel

Den nye re­gje­rin­gen bør åpne for at norsk in­du­stri kan selge for­svars­ma­te­ri­ell til Is­rael, mener Frps næ­rings­tals­mann.

- Sentrale KrF-folk sier nei til Frp

Samfunn

Flere topp­til­lits­valg­te i KrF vil i dag an­be­fa­le parti­le­der Knut Arild Ha­rei­de å si nei til å sitte i re­gje­ring med Frp.

Tybring-Gjedde føler seg mobbet av Aarebrot

Samfunn

Frem­skritts­par­ti­ets Chris­ti­an Ty­bring-Gjed­de sier han føler seg mob­bet av pro­fes­sor Frank Aare­brot. Men saken får ingen kon­se­kven­ser for den pro­fi­ler­te stats­vi­te­ren.

Frp mener sentrum saboterer for de borgerlige

Samfunn

Venst­re og KrFs front mot Frem­skritts­par­ti­et kan koste de bor­ger­li­ge valg­sei­e­ren, fryk­ter Frp. - Små­par­ti­ene ter­ro­ri­se­rer norsk po­li­tikk med for store krav, mener Hans Frode As­myhr.

Høyre-folk vil ikke ha Hagen i regjering

Samfunn

Høy­re-folk god­tar Siv Jen­sen og Ketil Sol­vik-Ol­sen i en even­tu­ell bor­ger­lig re­gje­ring, men Carl I. Hagen og Bård Hoks­rud er de mer skep­tis­ke til.

SU vil stille strengere krav til innvandrere

Samfunn

So­sia­lis­tisk Venstre­par­tis ung­doms­par­ti går i en en­stem­mig re­so­lu­sjon inn for opp­stram­ming i in­te­gre­rings­po­li­tik­ken. Ut­spil­let blir godt mot­tatt hos parti­le­del­sen.

Slår ring om Per Sandberg som Frp-nestleder

Samfunn

Per Sand­berg må fort­set­te som nest­le­der i Frp hvis han vil, kre­ver Chris­ti­an Ty­bring-Gjed­de med støt­te fra Per-Wil­ly Amund­sen. Alle må føle at de er re­pre­sen­tert i le­del­sen, mener Carl I. Hagen.