En prests bekjennelse

lederartikkel

Deler man ikke sitt kirkesamfunns overbevisning, er det bedre for begge parter at veiene skilles.

Haakonsens angrep på religionsfriheten

kronikk

For å stanse muslimsk innflytelse i Norge henter Per Haakonsen i Dagen 22/1 inspirasjon fra brutale tekster i Det gamle testamente. Hans bibelbruk er direkte ukristelig.

Konservativ eller liberal - hvem velger du?

Kulturnotat

Faktum er at grensene for hva som oppleves «konservativt» og «liberalt» endres stadig vekk. De fleste av oss har et behov for å stå i sentrum.

Bibelsyn, bibeltillit og bibelglede

kronikk

Sentrum i vårt bibelsyn må være Jesus Kristus – som «den personen Bibelen åpenbarer». Vi må ha grunnleggende tillit til «den sannheten Bibelen lærer». Gjennom vårt møte med Guds Ord kalles vi til etterfølgelse.

Menighetsfakultet - basis og endringer

innspill

Det er over hundre år siden Menighetsfakultetet (MF) ble opprettet. Over så lang tid er det naturlig og nødvendig at det skjer til dels store endringer, skriver Johannes Kleppa.

Liberal eller hjerteløs?

leder

Å være konservativ i sitt forhold til Bibelen innebærer en klar forpliktelse til å være hjertevarm, skriver Dagen på lederplass.

Ikke bare noe tidsbestemt

synspunkt

Tenk hvor alvorlig den samme apostel som har hevdet den kristne frihet i Galaterbrevet, skriver om forskjell på menns og kvinners oppgaver, skriver Ragnar Andersen.

Vi kan stole på Bibelen

bibelsyn i NLM

Siden starten i 1891 har bibeltroskap vært et viktig anliggende for oss. Dette har også preget rådsmøtet denne gang, skriver Norsk Luthersk Misjonssamband i en uttalelse.

Privat tro – 
uten fellesskap?

kronikk

I dagens debatt om kirkens identitet kan det være relevant å stille spørsmål om i hvor stor grad den kristne tro må bygge på et bestemt bibelsyn. Hvor «bibeltro» må for eksempel prester i Den norske 
kirke være, spør seniorprest Knut Sand Bakken.

Hode og hale i bibelkritikken

synspunkt

Kristne opplevelser som kommer med «nye kristne sannheter» må avvises som kristen sannhet. Det gjelder også når mennesker påberoper seg besøk i himmelen.

Bibeltroskap

kronikk

Det motsatte av bibeltroskap må vel være bibel-utroskap, og det er det knapt noen som vil ha på seg, skriver Harald Hegstad.

Når Bibelen selv sier at det ikke stemmer

debatt

Personer og institusjoner har blitt anklaget for å svikte bibeltroskapen ved ikke å la Bibelen være øverste norm i etiske spørsmål, men hva er sann bibeltroskap?

Bibeltruskap

debatt

Det ser ut til at Bibeltruskapen er på vikande front i kristenfolket i landet vårt. Utviklinga på Menighetsfakultetet viser dette svært tydeleg, men me ser den same tendensen også ved frikyrkjelege studiestadar, skriv Erling Thu.

Bibeltruskap og skapinga

meninger

Vi står alle i fare for å gå til Bibelen med utanombibelske aksiom, og då kjem vi galt av stad. I denne samanhengen gjeld det særleg naturvitskaplege føresetnader, skriv Johannes Kleppa.

Bibeltruskap, skaping og evolusjon

Meninger

Det må vera rom for å tolka detaljane i skapingsforteljinga noko ulikt, særleg med tanke på kva konsekvensar det har for naturvitskapen, skriv Johannes Kleppa.

Tidsrom - test på bibeltroskap?

Meninger

Å forske er en gudgitt oppgave. Naturen er også en bok om Skaperen. Det er ikke galt å prøve sine bibeltolkninger på naturen. Og naturen vitner entydig om at jorda er mer enn 6.000 år, skriver Jon Kvalbein.

Vekkelse og systematisk teologi

Meninger

- Pinse­ka­ris­ma­tikk i ulike for­mer er ikke opp­skrif­ten til vek­kel­se og for­ny­el­se - tro­skap til Bi­be­len og Pau­linsk teo­lo­gi fun­ge­rer bedre.

Luthersk og karismatisk debattkultur

Meninger

- Mo­der­ne ka­ris­ma­tikk er i all ho­ved­sak også pre­get av at bi­bel­tro­ska­pen hol­des høyt i hevd. Da skul­le det ikke være sær­lig om­stridt at også hel­bre­del­ses­pre­di­kan­ter må tåle at for­kyn­nel­sens lære­mes­si­ge inn­hold blir prøvd på Guds ord.

Arne Helge Teigen og Bill Johnson

Kristenliv

«Det hand­lar om tru verk­sam i kjær­leik. Nåde­gå­ve­ne er ulike, men Anden er den same. Me tvi­lar ikkje på Jesu per­son. Men spørs­må­let er om du og eg trur det som han seier at me kan gjera i hans namn.»

NLA - bibelsyn og oppgåve

Meninger

Eg trur ikkje det er økonomiske støtteordningar og med det bindingar til staten som er problemet. NLA står teologisk heilt fritt, berre bunde av formelle krav til kompetanse. Eg trur heller ikkje det er dei akademiske krava som er problemet, også her har NLA fridom.

Om akademi og bibelsyn

Meninger

I mitt teologiske arbeid benytter jeg meg av all tilgjengelig kunnskap for å prøve å forstå og finne svar, men aksepterer at Jesus omtaler Jona som en historisk person og omvendelsen i Ninive som en virkelig hendelse selv om det ikke finnes andre kilder til dette.

Bibeltroskap og fri forskning

Kristenliv

- Når mange opplever at teologistudiet er blitt mer et problem enn et redskap til å utvikle et åndelig gangsyn, da er vi simpelthen ikke kommet helt i land med arbeidet vårt som lærere ved NLA, slik jeg ser det.

Ekteskap og gjengifte

Meninger

Spørs­må­let om hvor­vidt Bi­be­len åpner for gjen­gif­te må be­sva­res med teo­lo­gis­ke ar­gu­men­ter.

Barnesang og bibeltroskap

Meninger

For­ti­er vi alle spen­nin­ger og ut­ford­rin­ger som lig­ger i det bi­bels­ke bud­ska­pet, syn­ger vi ikke sant om livet. Da blir ikke barne­tro­en sær­lig slite­sterk.