Når kristne vanærer Kristus på sosiale medier

debatt

Det mangler mye på samklang mellom liv og lære for mange kristne på Facebook for tiden. Det hjelper lite å ha riktig syn på de teologiske spørsmålene som er til debatt, hvis du samtidig omtaler andre som en judas eller en kjeltring.

Bør Terje Tvedts bok bare hylles?

Terje Tvedt

Vår vurdering, etter å ha lest det Tvedt skriver om misjon generelt og NLM spesielt, er at professoren ikke opptrer særlig balansert. Det er påfallende at han ikke siterer fra noen offisielle dokumenter, men bruker en overskrift i Utsyn som ikke er særlig representativ.

Uvettig bibelbruk

synspunkt

Tek ikkje kristne med tradisjonelle standpunkt til motmæle mot fundamentalistar i alle leirer, vil det slå tilbake på alle kristne.

Frihet på bibelskole

nyhetskommentar

Guds rike er ikke et menneskelig kontrollregime, skriver Tarjei Gilje i en nyhetskommentar.

Om Det store puslespillet

bibelsyn

Desse brørne og systrene våre stod fast i trua gjennom forfølgingane i Romarriket, og med fare for sitt eige liv handskreiv dei stadig nye eksemplar av dei heilage skriftene.

Levende folkekirke?

debatt

Denne artikkelens utfordring er primært til styringsgruppa i Levende folkekirke, og dernest til alle som er urolige for Den norske kirkes framtid.

Det som ikke blir forkynt, blir lett glemt

kommentar

Den store indre utfordringen i kjølvannet av dette er at standpunkter som det koster noe å inneha, ikke blir videreført av seg selv.

Bibelsyn, bibelbruk og bibelglede

i fokus

I løpet av 2013 og 2014 var det omfattende debatter om bibelsyn i Dagens og Vårt Lands debattspalter. Ikke minst stod NLA og MF som institusjoner i fokus for kritikken, riktignok på ulike måter og med ulike aktører. Uansett må vi som ledere og teologer ta slike debatter på alvor.

Konservativ krise

leder

Om det ikke snart skjer noe drastisk, tror jeg bildet av det konservative Kristen-Norge i løpet av de nærmeste tiårene kommer til å endre seg enda mer enn vi har trodd.

Støtter Israel – vegrer seg mot politikk

israel-støtte

Flere kristne organisasjoner er varsomme med å markere sterke meninger om Midtøsten–konflikten. Ikke alle er like 
fornøyde med det.

Trofast mot apostlenes lære

i fokus

Debatten om bibelsynet ved MF og ved Misjonshøgskolen tok mye spalteplass tidligere denne høsten. For egen del kjenner jeg behovet for å trekke noen slutninger.

Vi kan stole på Bibelen

bibelsyn i NLM

Siden starten i 1891 har bibeltroskap vært et viktig anliggende for oss. Dette har også preget rådsmøtet denne gang, skriver Norsk Luthersk Misjonssamband i en uttalelse.

Hvor lenge kan vi drive bibeltro høgskoler?

Bibelsyn

MF er det tyngste teologiske fagmiljøet vi har, og det vitskapssynet som her vert fremja, kan få store konsekvensar for alle frie kristne høgskular.

Svekket konservativ front

lederartikkel

Det er mer enn på lenge nødvendig at både bedehusorganisasjonene, frikirkene og de delene av Den norske kirke som vil regne seg blant de konservative, arbeider iherdig og systematisk med sitt eget bibelsyn.

Kjøde tar feil på tre av tre punkter

mfs utvikling

Jeg har slett ikke postulert at MF skal følge den teologiske utviklingen i Den norske kirke. Jeg har sagt at MF nå har en større bredde enn tidligere, og har lærere og studenter som representerer en bredere del av den norske kirke, i tillegg til andre kirkesamfunn, skriver Vidar L. Haanes

Bibelsyn og akademia

kronikk

Den kristne kirke kan ikke leve med en teologi som lar vår aktuelle kontekst som lesere overstyre den faktiske teksten. Vi må skjelne mellom kontekstuell formidling av det bibelske budskapet – noe vi arbeider med konstant i misjon, og en kontekstuell teologi som lar den aktuelle kultur eller grupper av mennesker bestemme hva de ønsker av teksten, skriver Rolf Kjøde.

Å tolke korsets mysterium

bibelsyn

Slik jeg forstår Henriksen, er hans prosjekt ikke å sette en strek over kirkens tradisjonelle utlegning av Jesu død, men å utdype og berike vår forståelse av korset med nye perspektiver, skriver Harald Hegstad.

Må skrive kristendommen på nytt

bibelsyn

Dersom den teologien som Henriksen representerer, skal legges til grunn for kirkens tro og lære, så må faktisk hele kristendommen skrives på nytt, og få en annen form og et annet innhold, skrvier Arne Helge Teigen.

Historisk-kritisk 
menighet?

debatt: bibelsyn

Den historisk-kritiske metode, som nødvendigvis må bygge på et helt spesielt skriftsyn/trosgrunnlag, blir «smuglet» inn i den Lutherske Kirke ved hjelp av honnørord som forskningsfrihet og vitenskapelig faglighet, skriver Terje Berentsen.

«Det er tingen for meg»

bibelsyn

Grunnleggarane av Menighetsfakultetet meinte at komande prestar burde få ein lærar som ikkje ville undergrave fundamentet kyrkja er tufta på. Samstundes ville ein ikkje ha eit seminar etter amerikansk modell eller ein bibelskule for predikantar, skriv Joar Haga.

Å utdanne fremtidens kristne ledere

BIBELSYN

Jeg lurer på om bedehusorganisasjonene og Frikirke-Norge i tilstrekkelig grad har tatt innover seg behovet for å klargjøre sitt eget bibelsyn på en overbevisende måte i en tid med høyt utdanningsnivå, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.

Debatterer 
MFs bibelsyn

teologi

– Er det noe som kjennetegner MF i dag er det at troende og tvilende av mange slag deler måltids-, gudstjeneste og arbeidsfellesskap, skriver stipendiat Silje Kvamme Bjørndal. Hun er en av mange som debatterer utviklingen ved MF.

Undervisning i tvil

Meninger

Espen Ottosen har gjennom tre debattinnlegg i Dagen forsvart en bibellesning som jeg opplever lar historisk-vitenskapelige teorier så tvil om Bibelens pålitelighet, skriver Andreas Årikstad.

Kirkefedrene og skriftsynet

Kristenliv

- Dy­pest sett er det ikke slik at vi leser Skrif­ten, men Skrif­ten leser oss. Den Hel­li­ge Skrift er det hand­len­de sub­jekt, ikke le­se­ren, skriver Alf Danbolt.

NLA og bibelsyndebatten

Kristenliv

- Det al­vor­li­ge i si­tua­sjo­nen ved NLA, og ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet, og ja, selv om det smer­ter å si det, også ved Fjell­haug In­ter­na­sjo­na­le Høy­sko­le (Jeg har vært stu­dent på alle tre sko­ler) er at når læ­re­re av­vi­ser vik­ti­ge deler av GTs his­to­ri­si­tet går det på tro­ver­dig­he­ten til hele Bi­be­len løs, skriver Anders Årikstad.

Gjelder Bibelens ord i dag slik det ble skrevet?

Kristenliv

I dag opp­le­ver vi at Bi­be­lens ord blir til­side­satt av de som skal være hyr­der for Guds me­nig­het. Dette er et opp­rør mot Gud og de hel­li­ge Guds menn som har skre­vet Ordet, skriver Arve Moi.

Bibelen må vera premissleverandøren

Meninger

Mange ser på Bi­be­len berre som ned­teik­nin­gar av sam­ti­da sine re­li­giø­se er­fa­rin­gar og deira guds­for­stå­ing. Der­som dette viser seg også å vera det nors­ke fol­ket si hald­ning, får vi nok fort­se­tja med å gjera våre er­fa­rin­gar, men som Bi­be­len seier: Vi vert over­le­te til eiga svik­tan­de dømme­kraft.

På utkikk etter et bibelsyn

Kristenliv

Teologistudent Linda Aune satte av det første semesteret til å avklare noen ting hun lurte på i Bibelen. Snart trengte hun mer tid.

«Gud bevare meg fra å ha et bibelsyn»

Kristenliv

- Jeg tror knapt jeg noen gang har opp­levd Au­di­to­ri­um 2 hos NLA Høg­sko­len i Sand­vi­kens så fullt som under fag­da­gen om bi­bel­syn tirs­dag etter­mid­dag.

Akademi og bibelsyn

Meninger

«Den agnostiske metode nekter teologene å forutsette at de bibelske forfattere talte og skrev, ikke ut fra sin menneskelige vilje og forståelse, men drevet av Den Hellige Ånd», skriver Per Bergene Holm.

Rammer for høgare utdanning

Kristenliv

Det vil vera ein uhald­bar si­tua­sjon om ein til­sett for­mid­lar ei lære som er i strid med NLA sin basis, meiner NLA-rektor Bjarne Kvam.

NLA - bibelsyn og oppgåve

Meninger

Eg trur ikkje det er økonomiske støtteordningar og med det bindingar til staten som er problemet. NLA står teologisk heilt fritt, berre bunde av formelle krav til kompetanse. Eg trur heller ikkje det er dei akademiske krava som er problemet, også her har NLA fridom.

Om akademi og bibelsyn

Meninger

I mitt teologiske arbeid benytter jeg meg av all tilgjengelig kunnskap for å prøve å forstå og finne svar, men aksepterer at Jesus omtaler Jona som en historisk person og omvendelsen i Ninive som en virkelig hendelse selv om det ikke finnes andre kilder til dette.

Gir rom for breidde i bibelsyn

Samfunn

Rektor Bjarne Kvam meiner det må vere rom for at teologiske lærarar ved NLA Høgskolen ser forskjellig på korleis historisk stoff i Det gamle testamentet er å forstå.

Engasjert debatt om bibelsyn

Meninger

- Når debatten om NLA har vært preget av sterkt engasjement og sterke følelser, er nok det delvis også et uttrykk for at mange opplever NLA som en slags siste skanse.

Om akademi og bibelsyn

Meninger

-  Mange av spørs­måls­stil­lin­ge­ne i inn­leg­ge­ne som har vært tryk­ket i Dagen byg­ger på pre­mis­ser som, til tross for at hen­sik­ten er å være bi­beltro, har svik­ten­de teo­lo­gisk grunn­lag i lys av klas­sisk kris­ten tro.

Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Meninger

Ved å følge fler­tal­lets pre­mis­ser for bi­bel­bruk er ut­val­gets mindre­tall an­svar­lig for en un­der­mi­ne­ring av Skrif­tens auto­ri­tet som gud­dom­me­lig norm for tro og liv.