Dei som er fattige i ånda

Første saligprising

Kva meinte Jesus med å vere fattig i ånda? Betyr det at ein er lite utrusta med evner? Er det berre dei som er litt dumme som trur på Gud?

Berørt av Ånden

pinsevenner

Lovsangen fyller rommet. Folk strømmer frem til scenen. Noen faller på kne. Andre blir stående med hendene løftet og øynene lukket. En ung mann omfavner en annen. Det er pinsefest på Oslofjord Convention Center. Se bildene til Dagens fotograf inne i artikkelen!

Åndens livgivende kraft

Andakt

Det var først ved Åndens komme at Jesu Kristi kirke kunne konstitueres. Ånden kaster sitt lys over Jesus Kristus og gjør ham stor og herlig i blant oss.

Pinse og Anden – misjon og profeti

Meninger

Frå Andens kom pinsedag går det ei bein line til evangeliets gang til endane av jorda og Jesu atterkome, skriv Johannes Kleppa.

Åndelig hunger

Kristenliv

Men er­fa­rin­gen med det som hørte Guds Ånd til, gjor­de at det ikke var noen vei til­ba­ke. Det livet jeg hadde fått sma­ken på, drev meg vi­de­re i min søken etter mer av Jesus.

Fornyelse som forandrer

Kristenliv

Der Den Hel­li­ge Ånd slip­per til og Guds ord for­kyn­nes fri­mo­dig og klart, kom­mer Jesus i fokus og det skjer po­si­ti­ve for­and­rin­ger.

Guds fornyelsesmetode

Kristenliv

For­ny­el­sen be­gyn­ner der den hører hjem­me, nem­lig med selve livet, og det skjer i våre hjer­ter ved Guds ord og Den Hel­li­ge Ånd.

Vi giftet oss på nytt!

Kristenliv

Loven ska­per mot­bak­ke for den som vil leve et rett liv. Vi får det nem­lig ikke til! «Jeg gjør det jeg ikke vil,» sier Pau­lus.

Åndelig identitetsforvirring

Kristenliv

Som nye krist­ne er vi fan­get mel­lom to lov­mes­sig­he­ter. Den ene kal­les her; «syn­dens og dø­dens lov», den andre «Ån­dens lov».

En bjørnetjeneste

Kristenliv

«Vær for­sik­tig! Du burde ikke ytre deg slik på Face­bo­ok, men­nes­ker har opp­levd over­grep fra kir­ken tid­li­ge­re!»

Bibeltekstene om fortapelsen

Meninger

Kauf­man hev­der på sin side at Ånden kan vei­le­de da­gens men­nes­ker an­ner­le­des enn han vei­le­det apost­le­ne. På denne måten inn­fø­rer han en split­tel­se mel­lom Søn­nen og Ånden i frel­ses­hus­hold­nin­gen.