SAMMENSATT: Verdensanskuelse er et komplekst og sammensatt sett av prinsipper, forutantakelser, tro, meninger og verdier en person har, og som former hvordan vedkommende betrakter virkeligheten, og bestemmer hvordan hun/han vil handle, skriver Kjell J. Tveter. Bildet er fra Karl Johans gate i Oslo. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix  Foto: 

En kristen verdensanskuelse

onsdag 13. september 2017

Dette innlegget er en respons på "Vrangforestillingen om den snille stat"

Synspunkt

Det er nødvendig at vi som kristne har en kristen verdensanskuelse i vår kamp mot den sterke og tiltagende sekularisering av landet vårt.

Uttrykket «kristent livssyn» betyr at man har valgt kristen tro som sitt religiøse syn. Men vår virkelighet består av mye mer enn hvilken tro vi har. Hvis vi tenker oss vår virkelighet som en sirkel, kan vi dele den inn i sektorer. Vi kan ha sektorer for familie, arbeid, politikk, tro, hobby, utdannelse, underholdning, økonomi, vitenskap og så videre. Alle sektorene danner til sammen vår virkelighet.

Å ha et kristent livssyn betyr ikke automatisk at alle disse sektorene er preget av den personlige tro man har. Det får vi et eksempel på i Dagen den 24. august, hvor professor Janne Haaland Matlary gir uttrykk for at tro ikke er viktig for politikk. Hun mener religion må skilles fra fornuftens, politikkens og rasjonalitetens sfære hvor argumentene er det vesentlige. Troen er da sekundær.

Jeg tillater meg å mene at vi som kristne bør ha en kristen verdensanskuelse. På engelsk heter det «Christian worldview». Det betyr at hele den sirkelen som utgjør en kristens virkelighet, må ha det jeg vil kalle en «kristen grunnfarge». Den kristne troen må prege alle sider av en kristens liv. De ulike sektorer i sirkelen vår har da den kristne grunnfargen som sin basis. Det betyr at det å ha en kristen verdensanskuelse blir å betrakte hele vår virkelighet gjennom «kristne briller».

En verdensanskuelse er et trosgrunnlag som bestemmer hva vi skal mene om verden, vår oppgave og vår fremtid der. Nancy Pearcey sier det slik: «Hver av oss har en modell av universet inne i våre hoder som forteller oss hva verden likner på, og hvordan vi skal leve i den. Vi forsøker alle å ha en mening med våre liv. Noen overbevisninger er bevisste, andre mer ubevisste, men til sammen danner de et ensartet syn på virkeligheten.

En verdensanskuelse er som en lupe eller linse som vi ser virkeligheten gjennom.» Verdensanskuelse er et komplekst og sammensatt sett av prinsipper, forutantakelser, tro, meninger og verdier en person har, og som former hvordan vedkommende betrakter virkeligheten, og bestemmer hvordan hun/han vil handle. Det omhandler således den fundamentale overbevisning som mennesket har, og som det baserer sine valg og sitt liv på. Det berører vårt sinn, vår sjel og vårt hjerte. En verdensanskuelse er en forpliktelse understreker James W. Sire som har skrevet boken «The Universe Next Door», som omtaler de ni viktigste verdensanskuelser som har preget vår tid.

Det er særlig tre komponenter som er viktige for en verdensanskuelse. Det gjelder vårt syn på skapelse: Hvor kommer vi fra, finnes Gud, hva utgjør basis for våre verdier, hva danner basis for autoritet? Det andre forhold gjelder moral og etikk: Hva er basis for å vurdere om noe er rett eller galt, hvordan skjelner jeg mellom det gode og det onde, hva er det som er galt med vår verden? Det tredje punktet handler om skjebne og hensikt: Har livet noen mening, er døden slutten på det hele, kan jeg gjøre noe for at verden kan bli et bedre sted?

Så langt jeg kan forstå, er det en nødvendighet at vi som kristne har en kristen verdensanskuelse i vår kamp mot den sterke og tiltagende sekularisering av landet vårt.