Politisk vind i nordiske kirker

Author picture

mandag 19. juni 2017

dagensdebatt

Debatten pågår

Om politikk og religion. At den norske kirke dermed blir dratt inn i dette er naturlig. Blant annet viser jeg til artikkel i Vårt Land 19. juni om varsling av mer politisk bruk av kirken. Kirken i Sverige er forlengst politisert og politisiteres videre såvidt jeg har oppfattet situasjonen. Jeg har hatt den glede i mange år som leder for Kirkens Mannsrbeid (nå Kristent Mannsarbeid- KM) hatt nær kontakt med en aktiv aktør i Den svenske Kirke, nemlig Svenska Kyrkans Lekmannaforbund. Bygd opp i lokale kårer i menighetene. En selvstendig frivillig organisasjon. Arbeider i troskap mot Svenska kyrkans bekännelse. Förbundets målsetting er å samle kvinner og menn i alle aldrer til engasjemang for kirkens alle oppgaver: gudstjenesteliv, diakoni, undervisning og misjon. Kan vel kalles en viktig aktiv kjerne i den svenske kirken. Og et kirkelig arbeidsredskap mot utglidNing. I steden for bare å si nei til politiske lister, har bevegelsens medlemmer også oppnådd å bli valgt inn i det øverste organet. Har merket meg at sosialdemokra<tene har en stor gruppe på 70 medlemmeri kirkemøtet. Og det merkes nok. Fra min sidelinje synes det som om den svenske kirke er mer opptatt av klima og innvandring enn teologiske spørsmål som bibelsyn og samlivsetikk. Fristende å være så frekk som å spørre om kirken er i ferd med å bli en koloss på leirføtter uten evangeliets kraft? Dilter Den Norske kirke etter? Kan se ut som det i flere tilfeller. Likekjønnet vigsel- og homofilispøsmålet for å nevne noe. Går det mot en sekulær kirketenkning? Håper selvsagt ikke det, men en politisering skremmer meg. Dessverre ligger det en risiko for at man snart havner i samme kirkelige grøft i begge de nordiske kirkene.Jeg skulle ønske at de poliiske partiene i Norge holdt fingrene fra fatet og lær være å kjempe seg inn i styrende kirkelige organer. Den bevegelsen jeg har vært aktiv med i, KM ønsker at kirken skal være en åpen folkekirke, men fortsatt bygd på bekjennelsen som største hovedaktør i våre gudsjenester. Kort sagt klassisk kristendom,men i respekt for anderledes kristenforståelse. Selvsagt skal vi også koble til røster i klima- og innvandrerspørsmål ut fra det ansvar kirken har for forvaltning av skaperverket. Bibelen gir klar beskjed om det.