Fri, borgerlig og konservativ

Author picture

søndag 13. august 2017

dagensdebatt

Den største årsaken til politikerforakt er at politikere søker makt fremfor integritet. Politikerforakt er en sterk motivasjon for velgere til å holde seg hjemme på valgdagen. Alternativet er å engasjere seg for endring, bytte parti eller starter nye bevegelser eller partier.


Frihet kommer til å være helt sentralt for svært mange når stemmene faller i urnene til stortingsvalget også i Norge 11. september 2017. De sterkeste frihetsbevegelsen som beveger hele den vestlige verden er friheten fra frykt og frihet fra overnasjonale styringer.

Det er allerede store bevegelser i hele Europa med krav om frihet - og konservatisme, i svært ulike utrykk. Landene i Europa har opplev raske forandringer av varige verdier i Europa samtidig med at mye makt er overført til overnasjonale og udemokratiske organisasjoner. Mennesker opplever at deres frihet er truet og reagerer med sinne og frustrasjon. Europa har fått et samfunn hvor liberale verdier har fått et autoritært uttrykk. Et samfunn hvor borgerlige verdier er blitt uten innhold og et samfunn hvor frihet dreier seg mer om følelser enn fornuft og realiteter.

· Frihet er det demokratiske samfunnets viktigste fundament

· Konservativ er evnen til å tenke langsiktig

· Mitt utgangspunkt for borgerlig er viljen til å flytte makt nedover


I mitt innlegg på Oslo symposium tidligere i år løftet jeg frem verdien av sannhet. Og påpeker at når hver av oss selv kan definere hva som er sant så bygger vi en verden av bedrag. En vil alltid kunne si at en snakker ærlig når en selv bestemmer hva som er sant. Borte er medienes trosbekjennelse på at ”fakta er hellig mens meninger er frie”. Mediehusene er blitt meningsbærere, ikke reportere. Politikere er blitt glatte forsvarere av verdier istedenfor forsvarere av sannhet. Kirkene er blitt snille og veltalene men er de sanne? Vi lever i en kultur av pragmatisme, kulturrelativisme, etikk uten grenser, tro uten innhold og subjektive sannheter. Men hva er subjektive sannheter, om ikke annet en din personlige mening? Hva er verdien av sannhet når alle har hver sin. Hva er verdien av sannhet når media, politikere, prester og ledere er mer opptatt av å kontrollere sannheten enn å følge den. Vi lever i et samfunn hvor alle jakter personlig frihet og personlig sannhet. Men vi kan ende opp i et samfunn hvor vi er verken frie eller sanne.

Frihet er det mest sentrale for et demokratisk samfunn. Frihet er det viktigste ordet i den amerikanske uavhengighets erklæring, det første ordet i den franske konstitusjonen og det bærende i den norske grunnloven. Frihet uten rammer er likevel anarki og lovløse tilstander. Friheten fungerer derfor sammen med verdikonservatisme. For konservatisme er evnen til å tenke langsiktig.

Den amerikanske uavhengighetserklæringen var inspirasjonen til vår egen grunnlov da den ble skrevet på Eidsvoll i 1814. Feiringen av 17 mai er en feiring av individets rettigheter med stemmerett, ytringsfrihet og eiendomsretten. Det er dette vi bygger på.

«Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått vise umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Vi mener at regjeringer er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettighetene, og at de bygger sin rett til å styre på samtykke fra dem de styrer over.»

Den franske revolusjon vant frem gjennom de tre enkle ordene: Frihet, likhet, brorskap. Kraften i den franske revolusjon viser at det er noe som ligger dypt i mennesket som er villig til å gå langt for å leve i frihet og ha likhet for loven. Likhet for loven, samvittighetsfrihet, ytringsfrihet og eiendomsrett er helt fundamentalt i et fritt land.

Lengselen etter frihet er årsaken til at mennesker reiser seg og går til krig. Den norske grunnloven ble til fordi menn og kvinner i Norge var villige til å risikere krig med Sverige for å oppnå selvstendighet og frihet. Lengselen etter frihet er årsaken til seieren i 2. verdenskrig. Det var lengselen etter frihet som var drivkraften bak den franske revolusjon og den amerikanske uavhengighetserklæringen. Det var lengselen etter frihet som la grunnlaget for det samfunn vesten har blitt. ”Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet fortjener verken frihet eller trygghet” (Benjamin Franklin). Det var lengselen etter trosfrihet og samvittighetsfrihet som la grunnlaget for USA. Ytringsfriheten og valgfriheten som la grunnlaget for demokratiet. Lengselen etter frihet fra frykt som seiret over nazismen. Og eiendomsretten og fri konkurranse legger grunnlaget for frihet fra fattigdom.

Radikal Islam truer sikkerheten i Europa, men mest av alt så truer den opplevelsen av trygghet. Opplevelsen av trygghet kan ikke kompenseres tilstrekkelig med økt overvåkning av vanlige borgere. Den kan ikke kompenseres med bevæpning av politiet eller å forby tunge kjøretøyer i 17. Mai toget. Det er mulig at Erna Solberg og Jonas Gahr Støre ikke liker at kristne adresserer radikal Islam men jeg gjør det likevel. Verdiliberalisme, sosialisme og naivitet har brakt utrygghet inn i Europa, og nå er det nok. Om ikke kristne skal få lov å si sannheten om truslene fra radikal Islam hvem skal da få si det. Eller med hvilken kompetanse er det agnostikerne og ateistene uttaler seg - og hvor har det ført oss? Jeg ønsker ikke noen religionskrig, men jeg aksepterer ikke løgnen om at det er tilfeldig at hver gang det springer en bombe så er det tilfeldig at det er en radikalisert muslim som står bak. Hvis dere verdinøytrale var så kompetente til å se usikkerheten som trengte seg inn i Europa, hvorfor så dere den ikke før? Hvis dere er så kompetente - hvorfor kommer dere ikke opp med en vei til trygghet som vi kan stole på? Sannheten er at dere ikke er kompetente. Dere er naive og er selve årsaken til at innbyggeren opplever utrygghet. Jeg har ikke tillit til at dere fikser dette selv. Jeg ønsker å bytte dere ut med noen som vi kan ha tillitt til. Det snakkes stadig mer om kristne verdier - Men hvis ikke sannhet er en kristen verdi så har du misforstått hva kristne verdier er for noe. Du har misforstått hva kristen tro er og hva den bør du være. Noen tror det er nok om vi har kristne politikere. Det er ikke nok. En kristen politiker er fult i stand til å gjøre en elendig jobb.

Vi har grunn til å være takknemlig for John Locke. Han hevdet at staten bare var legitim om den erkjente folkets samtykke, og beskyttet universelle rettigheter som liv, frihet og eiendom. Locke trodde at samtykke formet statens sosialkontrakt. Hvis staten ikke levde opp til dette, mente Locke at folket hadde rett til opprør.

Selv om vi er verdikonservative så er vi samtidig sterke tilhengere av den opprinnelige liberalismen. Hvorfor? Fordi den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske makten og fremheve individets rettigheter .

Jeg ønsker meg en liten stat og ønsker at mennesker i størst mulig grad skal bestemme over egne liv. I dette ligger styrking av det sivile samfunn. Jeg ønsker en liberal økonomi og et verdikonservativt verdigrunnlag. I dette ligger og friheten for individet, familien, bedriftene, foreninger og lokalsamfunn. Jeg er nok mindre autoritær og teokratisk enn de aller fleste. Det er autoritære trekk hos de fleste partier for tiden. Se bare på datalagringsdirektivet og føringer fra EU som ingen protesterer mot.

”Solberg regjeringen viser hvorfor vi trenger et konservativt parti i Norge” skriver Bjørn Sterk i aftenposten 16. April i år. Han konkluderer med å si at hvis det hadde funnes et slikt parti så hadde vi fått hans stemme. Vel, vi finnes - og setter pris på din stemme.

Ordet konservativ er ikke ensrettet. Går du til Wikipedia vil du finne at konservatisme har noen ideer som er utbredte blant konservative, er naturrett, tradisjon, normer, personlig frihet, sosialt ansvar, liberalt demokrati, sosial orden, og eiendomsrett. Konservatismen er sterkt avvisende overfor utopier og revolusjon.

Ordet borgerlig kommer opprinnelig fra de som bor i borgen (nå byer). I Norge brukes ordet borgerlig om en politisk orientering som står i motsetning til sosialismen. Den ligger til høyre for sosialismen. Den indikerer samtidig noe om økonomisk tenkning med større innslag fra Milton Friedman enn partiene på sosialistisk side. I Frankrike har ordet en betydning av å være et samfunnsmedlem eller borger av et land. Det har derfor en individorientert betydning. Når jeg bruker ordet så vektlegger jeg betydningen av å være en motsetning til sosialismen, større økonomiske frihet for individer, familier, bedrifter og det sivile samfunn. Det dreier seg om å flytte makten nedover og ut til folket.

Jeg fremhever at verdikonservative evner å tenke langsiktig. Vi evner å sette ting i perspektiv. Verdiliberale synes det er fantastisk å følge sine egne følelser, innfall og tanker. Men verdiliberale evner dårlig å se langsiktige konsekvenser av sine meninger, holdninger og beslutninger. Jeg våger å si at verdikonservative er mindre styrt av følelser og mer av resonement. Verdilibereale er mer styrt av følelser og mindre resonement. Verdikonservative verdsetter tradisjoner, vi verdsetter stabilitet og trygghet. Vi verdsetter nasjonalfølelse og nasjonal identitet.

Vi som er konservative tenker at det er bedre å være forsiktig enn dumdristig. Vi foretrekker å bygge på det som har vært fremfor å eksperimentere. Vi ønsker å kultivere verdier som har bevart landet i trygget, harmoni og fremgang. Når Norge gang på gang kåres til å være verdens beste land å bo i. Når mennesker flykter til Norge, ønsker seg til Norge og lengter hjem når de er borte finnes det ingen grunn i verden for å forkaste de verdier som landet ble bygget på. Vi som er konservative foretrekker ofte døde tenkere og filosofer. Vi foretrekker ideer som er utprøvd og testet av tidens tann. Vi er motstandere av å eksperimentere med naturen. Vi er ikke motstandere av naturvern. Tvert imot. Men jeg stiller spørsmål mot all, såkalt vitenskap som ikke tåler å bli prøvet av andre. Det er klart vi stiller spørsmål når vitenskapen ikke vet hvilket vær vi har nest uke, men er skråsikker på at temperaturen på jorden vil øke med 2 grader de neste 50 år. Hvis det er den samme skråsikkerheten som har bestemt at evolusjonsteorien er det eneste sanne opphav til menneskets opprinnelse da må vitenskapen tåle å bli utfordret.

Det er nå et folkelig opprør mot sosialistisk detaljstyring og globalistenes overstyring. Innbyggere i den vestlige verden vil ha landegrensene sine tilbake. Vi vil ha mulighet til å stille politikere til ansvar for de beslutninger som tas.

Vi ønsker ikke et fritt marked av eggdonasjon og sæd donasjon hvor hvem som helst kan handle barn som om det var klær fra Hennes & Maurits. Vi vil, vi forventer og vi vil ha gjennomslag for at det grunnleggende skal være at barn skal kunne kjenne sitt biologiske opphav og vokse opp med sitt biologiske opphav. La det være klart. Som politiker har jeg faktisk ingen interesse hvem du bor sammen med eller hvem du deler seng med. Det er ikke min, eller noen politikers ansvar å sjekke hvem som bor sammen med hvem. Jeg har likevel en mening om at barn skal har de beste vilkår for å vokse opp i en ramme for å kjenne sine biologiske foreldre og dette er en ramme jeg vil kalle for ekteskap.

Stortingsvalget 2017 kommer til å by på overraskelser. Spørsmålet er bare hvilke. Norges eldste parti, stiftet 28. Januar 1884 Venstre kan bli utradert av stortinget med 0 representanter. Partiet De Kristne er godt i gang med å bli representert for første gang. På enkelte målinger har vi hatt målinger hvor PDK kan overta Venstres plass på stortinget. Og for å sette dette i perspektiv: I 2001 fikk Venstre 3,9 % av stemmene og fikk inn 2 representanter på stortinget. De fikk likevel 3 representanter i regjering. En representasjon på 2 stortingsmandater er innen rekkevidde for PDK gjennom direktemandater. Vi kan gjøre en forskjell. Skulle vi komme i en vippeposisjon mellom blokkene vil vi få en innflytelse som er betydelig.

Tomas Moltu, Stortingskandidat Partiet De Kristne Hordaland