Hva med mindfulness?

mindfulness

Når det gjelder kristendommen er Bibelen en lukket kanon, dvs, en komplett åpenbaring, og at det ikke er rom for bidrag fra fremmede religioner.

Skole nekter 
elevene kirkegang før jul

AVSTÅR

Det blir ingen julegudstjeneste for elevene ved Kyrkjekrinsen skole i Åsane. 
– Skoletiden er det skolen som bestemmer over, sier rektor ved skolen.

Morland ble vara til Kirkemøtet

Kirkevalget

Det endelige resultatet av kirkevalget foreligger nå. I Bjørgvin kom Egil Morland med i bispedømmerådet kun som vara.

Tidens frafall fra Guds ord

synspunkt

Vebjørn Selbekks leder bærer preg av et ønske om å distansere seg fra «konservative ekstremister» – og å få være med i det gode selskap. Dette er en linje som aldri vil tjene verken avisen Dagen eller de bibeltro kristne.

Vil ha 100 millioner på Alpha-kurs

kristen tro

En verdensomspennende Alpha-kampanje rulles i gang neste år. I Norge oppfordres menigheter til å kjenne sin besøkelsestid.

Vokt dere for ulvene

Debatt

Har man ikke sett noen ulv selv, er det lett å tro at den ikke eksisterer. Men vi som har møtt ulver, vet at de fins, skriver Kari Holmås.

Forholdet til Jesus

Kristenliv

Vi vil vand­re med Jesus her og nå! Og vi skal holde oss så nær Jesus at han kan smit­te oss med sin kjær­lig­het og sitt hjerte­lag.

Sår tvil om frigivelse av Meriam

Kristenliv

Sudanske myndigheter sier det ikke er noen automatikk i at Meriam Ibrahim blir satt fri. Heller ikke advokaten fester lit til beskjeden fra domstolen.

Jesus møter oss i hverdagen

Kristenliv

Vi tren­ger også dag­lig Guds ord som mat for sje­len for å være rus­tet til å kaste ut «evan­ge­li­ets garn» i ver­den.

Blodgiveren

Kristenliv

Går du ikke i en kris­ten kirke eller me­nig­het? Det må du gjøre. For der vil du ofte bli min­net om hvor livs­vik­tig Jesu Kris­ti blod er. Der kan din fam­len­de tro få næ­ring og hjelp.

Kult, men litt hult

Kristenliv

Magnus Persson ledet den kuleste menigheten i Skandinavia. Så skjønte han at han var på villspor.

Blir om enn tårnene faller

Kristenliv

Kristne armenere er fremdeles på flukt. - Hvis alle drar, er her ingen vitner igjen. Da er her heller ingen kirke, sier erkebiskop Avak

Jesu aller siste ord

Kristenliv

Jesu siste ord hand­let om folke­sla­ge­ne og om vårt an­svar for å brin­ge evan­ge­li­et til folke­sla­ge­ne.

Tomaskirken - en gammel drøm

Kristenliv

For ansatte og venner av stiftelsen Signo var det i mange år en drøm å få bygget en kirke som var spesialtilpasset døve og døvblinde. For halvannet år siden ble drømmen virkelighet.

Tabuord og gledesbud

Kristenliv

Jesus øns­ket å sette i gang en pro­sess der en­kelt­men­nes­ker stan­ser, bry­ter opp og vel­ger en annen kurs for livet enn den de har gått.

Banksjef reiser ut som AFP-misjonær

inspirasjon

Etter at Bernt Egil Strømme har jobbet snart 20 år i tre banker, blir han AFP-pensjonist og reiser ut igjen som misjonær til Bolivia.

Åpent vindu

Kristenliv

Bønn og lov­pris­ning. Begge deler søm­mer seg for oss små men­nes­ker. Vi roper til Gud om hjelp, og vi pri­ser ham for hans store gjer­nin­ger.

Et perfekt liv

Kristenliv

Det per­fek­te, det full­kom­ne, det når vi fram til den dagen vi møter Gud an­sikt til an­sikt.

Salmer til alle tider

Kristenliv

Vi kjen­ner på sorg og smer­te. Men når vi ser opp mot Gud og hører hans evan­ge­li­um, blir det hele en fest­rei­se med takke­san­ger.

- Gjør meg rasende

Kristenliv

Lene Johannessen (28) ønsker ikke regler for hvem som får gifte seg i kirken. Nå har hun meldt seg ut.

Skurekost og såpe

Kristenliv

From­het og tje­ner­sinn prø­ves i tro­fast­het på ar­beids­plas­sen, i an­svars­be­visst­het i hjem­met, i hjelp­som­het i nær­mil­jø­et.

Å gripe anledningen

Kristenliv

An­led­nin­ge­ne til å sette Jesus på saks­kar­tet kan plut­se­lig være der. På skogs­tu­rer. På fa­mi­lie­be­søk. På ar­beids­plas­sen. I lunsj­pau­se­ne. Etter ko­mite­mø­tet. Via te­le­fo­nen og epost.

Komme videre som kristen?

Kristenliv

Vi vokser ved å grun­ne på hans ord, høre om ham, synge om ham, sam­ta­le om hva han betyr for oss, la oss tukte og trøs­te av ham, tilbe ham - og ut­ford­res av ham til aktiv etter­føl­gel­se.

Forsvarer Guds plass i Grunnloven

Kristenliv

Den kristne innflytelsen på Grunnloven dreier seg om langt mer enn det som sies direkte om religion eller verdigrunnlag. Det hevder flere forfattere i en fersk bok fra tankesmien Skaperkraft.

Lovens forbannelse

Kristenliv

De som ikke sat­ser på Guds rett­fer­dig­het gjen­nom troen, er av­skå­ret fra løf­tet og over­latt til seg selv.

Advarer mot religionsfiendtlig Europa

Kristenliv

- Europeiske land be­gren­ser, eller for­sø­ker å be­gren­se, folks fri­het til å gi ut­trykk for sin tro. For eksempel for­bud i flere land mot å bære syn­li­ge sym­bo­ler som kors eller hijab, påpeker Den amerikanske trosfrihetskommisjonen.

Daglig død

Kristenliv

Å bære Jesu død med seg in­ne­bæ­rer dag­lig ka­pi­tu­la­sjon, en til­syne­la­ten­de over­gi­vel­se til om­sten­dig­he­ter som li­ke­vel er under Guds kon­troll.

Hva er synd?

Kristenliv

Synd kan de­fi­ne­res både som lov­brudd, skive­bom og som hand­lin­ger vi ikke gjør i tro, skriver Terje Konradsen i denne andakten.

Åndelig hunger

Kristenliv

Men er­fa­rin­gen med det som hørte Guds Ånd til, gjor­de at det ikke var noen vei til­ba­ke. Det livet jeg hadde fått sma­ken på, drev meg vi­de­re i min søken etter mer av Jesus.

Alltid nær?

Kristenliv

Om vi føler at Gud har kom­met på av­stand, er det enten fordi han skju­ler seg for oss eller fordi vi over tid har truk­ket oss bort fra ham.

«Jeg var jo i Guds hus»

Kristenliv

Den iranske kvinnen er sjokkert over at politiet kom og hentet henne i «Guds hus». - Politiet behandlet meg som en kriminell, sier hun.

«Han stod ham nær!»

Kristenliv

Nær­het til Gud gir fel­les­skap med Jesus i hans dy­pes­te smer­te og i hans størs­te her­lig­het. Gå ikke glipp av det!