Annonse

Sandra Leikanger er sammen med Yair Netanyahu, sønn av Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Yair har besøkt Norge flere ganger. Foto: privat/Facebook
Sandra Leikanger er sammen med Yair Netanyahu, sønn av Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Yair har besøkt Norge flere ganger. Foto: privat/Facebook
Sandra (25) fra Grimstad er kjæreste med sønnen til et av verdens fremste terrormål
Israels statsminister Benjamin Netanyahu skrøt av Norge og sønnens norske kjæreste da han møtte statsminister Erna Solberg i Davos.

En smi­len­de is­ra­elsk stats­mi­nis­ter snak­ket om «nye ven­ner», var opp­tatt av norsk vin­ter­vær og for­tal­te at søn­nen nett­opp har fe­riert i Nord-Nor­ge og har norsk kjæ­res­te. Det gjor­de han etter møtet med stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg i Davos i Sveits tors­dag kveld.

Dagen har spo­ret opp den nors­ke kjæ­res­ten til Yair Netanyahu. Hun heter Sand­ra Lei­kan­ger (25), er fra Grim­stad i Aust-Ag­der og stu­de­rer vi­su­ell kom­mu­ni­ka­sjon ved In­ter­disci­pli­na­ry Cen­ter (IDC) Herz­li­ya i Is­rael. 

Po­se­rer på bil­der

Hun po­se­rer sam­men med Yair på to bil­der på sin Face­bo­ok-pro­fil. Et av bil­de­ne ser ut til å være tatt i norsk skjær­gård. Fre­dag etter­mid­dag fjer­net Lei­kan­ger den of­fent­li­ge til­gan­gen til de to bil­de­ne. 

Lei­kan­ger øns­ker ikke å kom­men­te­re saken. 

Ter­ror­mål

Som is­ra­elsk stats­mi­nis­ter er Ben­ja­min Netanyahu et av ver­dens frems­te ter­ror­mål. Over­alt hvor han fer­des i ver­den er han om­fat­tet av de stren­ges­te sik­ker­hets­til­tak. 

PST er tause

Dagen har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med spørsmål om hvilke sikkerhetstiltak de må iverksette når Netanyahus sønn besøker Norge.

– Vi kan ikke kommentere denne saken, av hensyn til sikkerheten, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til Dagen.

Kan du bekrefte at statsminister Netanyahus sønn har vært på besøk i Norge?

– Nei, det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte, sier Bernsen.

– Gle­de­lig nyhet

Con­rad Myr­land i Med Is­rael for fred gle­der seg over det norsk/is­ra­els­ke kjæ­reste­pa­ret. 

– Det er en gle­de­lig nyhet, og det er fint at Netanyahu kunne for­tel­le det til nors­ke jour­na­lis­ter i går. Jeg øns­ker kjæ­reste­pa­ret alt godt, og håper at det kan­skje gir Netanyahu en ny kilde til kunn­skap og kon­takt rundt om i Norge, det er en for­del, sier Myr­land. 

– Vil det ha noe å si po­li­tisk? 

– Det tvi­let jeg på, med mind­re kjæ­res­ten har noen po­li­tisk be­tyd­ning. 

DAGEN 

 

 

Siste nytt: