Annonse

REGJERING: Torkil Åmland har lang erfaring fra kristne friskoler i Bergens-området, og går nå inn i regjeringsapparatet som statssekretær i arbeidsdepartementet. (Foto: Silje Rognsvåg)
REGJERING: Torkil Åmland har lang erfaring fra kristne friskoler i Bergens-området, og går nå inn i regjeringsapparatet som statssekretær i arbeidsdepartementet. (Foto: Silje Rognsvåg)
Åmland blir statssekretær
Den profilerte kristen-politikeren Torkil Åmland (Frp) blir statssekretær og forlater lærerjobben ved Danielsen videregående skole i Bergen.

Tor­kil Åm­land, en av de mest pro­fi­ler­te krist­ne po­li­ti­ker­ne i Frem­skritts­par­ti­et, blir stats­sek­re­tær i Ar­beids­de­par­te­men­tet. Åm­land er nest­le­der i Ber­gen Frem­skritts­par­ti. Han skal ar­bei­de sam­men med stats­råd Ro­bert Eriks­son i Ar­beids­de­par­te­men­tet. 

Åm­land har vært vara­re­pre­sen­tant på Stor­tin­get siden 2009. Han har ar­bei­det som lek­tor ved Da­ni­el­sen vi­dere­gå­en­de skole i Ber­gen. Åm­land er 46 år gam­mel. 

Åm­land var sen­tral i Le­ven­de Ord Bi­bel­sen­ter tid­lig på 2000-tal­let. Han var blant annet rek­tor ved Ene­vald Flå­tens vi­dere­gå­en­de skole fra 2000 til 2003, og var sen­tral i ut­for­min­gen av me­nig­he­tens skole­pla­ner.

Han var også rek­tor ved me­nig­he­tens grunn­sko­le fra 1996 til 2000. 

Åm­land trakk seg ut av Le­ven­de Ord i au­gust 2008. 

Før val­get 2013 fo­ku­ser­te Åm­land spe­si­elt på fa­mi­lie- og skole­po­li­tikk.

– Jeg ble spurt på tors­dag. Siv ring­te da jeg satt i bilen på vei til fe­rie­ste­det vårt i Sunn­fjord. Jeg ble litt satt ut. Det sa jeg til Siv også. Jeg tak­ket vel­dig for til­lit­en, da jeg var vel­dig po­si­tiv, men at jeg måtte ta en runde med fa­mi­li­en først. Se­ne­re på kvel­den ring­te jeg til­ba­ke og tak­ket, sier Åm­land til Ber­gens Ti­den­de.

Siste nytt: