Annonse

NYVALGT: André Cox mottar applaus etter å ha blitt valgt til ny frelsesgeneral. Ved hans side står konen Silvia Cox. Bak til høyre står Clive Adams, tidligere kommandør i Norge. (Foto: Frelsesarmeen)
NYVALGT: André Cox mottar applaus etter å ha blitt valgt til ny frelsesgeneral. Ved hans side står konen Silvia Cox. Bak til høyre står Clive Adams, tidligere kommandør i Norge. (Foto: Frelsesarmeen)
Frelsesarmeen valgte ny verdensleder
Frelsesarmeens Høye Råd valgte i helgen stabssjef André Cox som organisasjonens 20. general og verdensleder.

Etter å ha vært sam­let i Lon­don i seks dager, var de 117 med­lem­me­ne av rådet lør­dag klare for å stem­me.

Val­get falt på bri­tisk-sveit­sis­ke André Cox. Han over­tar som leder etter Linda Bond, som over­ras­ken­de trakk seg fra stil­lin­gen tid­li­ge­re i år. Den nye ge­ne­ra­len kom­mer fra stil­lin­gen som stabs­sjef og nest­kom­man­de­ren­de, og har fun­gert som ver­dens­le­der i pe­rio­den siden Linda Bond trakk seg.

Det var også Cox som i juni an­non­ser­te at Bond hadde truk­ket seg.

In­ter­na­sjo­nalt

I for­kant av sam­lin­gen i Lon­don tok flere til orde for at den nye ge­ne­ra­len burde komme fra Afri­ka, eller fra et annet land i den tred­je ver­den. Slik ble det ikke, men den nye ge­ne­ra­len og hans kone, Sil­via Cox, il­lust­re­rer godt Frel­ses­ar­me­ens in­ter­na­sjo­na­lis­me.

Ge­ne­ra­len er født i Ha­ra­re i Zim­bab­we av bri­tisk far og sveit­sisk mor, mens Sil­via Cox er fra Ar­gen­ti­na. De har tje­neste­gjort i flere afri­kans­ke land, i Sveits og i Fin­land.

Cox ble ut­nevnt til stabs­sjef i fe­bru­ar i år. Stabs­sje­fen er ge­ne­ra­lens sted­for­tre­der og også ved flere an­led­nin­ger tid­li­ge­re har stabs­sje­fen blitt valgt til ny ge­ne­ral.

«Norsk» kan­di­dat

I til­legg til Cox kunne råds­med­lem­me­ne stem­me på føl­gen­de kan­di­da­ter: Ken­neth G. Hod­der (USA), James M. Knaggs (USA), Barry C. Swan­son (USA) og den nors­ke kom­man­dø­ren Dick Krom­men­ho­ek (fra Ne­der­land).

Også den bri­tis­ke kom­man­dø­ren Clive Adams (tid­li­ge­re kom­man­dør for Norge, Is­land og Færø­ene) ble no­mi­nert, men han øns­ket ikke stil­le til valg.

 

Siste nytt: