Annonse

Kongeparet startet fylkesbesøket i Sør-Trøndelag 3. juni med åpning av utstillingen "Fra Berliner til Buick" i Kulturbunker Dora i Trondheim. Kongen, Hadia Tadjik og Dronningen på vei inn i Dora. (Foto: Ned Alley / NTB scanpix)
Kongelige kjøretøyer 1905-45 er den sjette og siste av samlingene i Regjeringens bursdagsgave til Kongeparet anledningen 75-årsdager i 2012. (Foto: Ned Alley / NTB scanpix)
Kristiania / Oslo 1912:
Kronprins Olav ved rattet på sin første bil, en julegave fra dronning Alexandra, sammen med tre kamerater. I baksetet redaktør Strøm, de to andre er engelske gutter, brødrene Brown.
(Arkivfoto: NTB / SCANPIX)
Og her er bilen i dag, mer enn 100 år senere. Daværende kronprins Olavs Cadillac-lekebil fra 1912. (Arkivfoto: Lise Åserud / NTB Scanpix)
Utstillingskurator Sissel Guttormsen (t.h.) viser Kongeparet og statsråden rundt i utstillingen i Trondheim mandag kveld. (Foto: Ned Alley / NTB scanpix)
Kroningsvognen til Kong Haakon og Dronning Maud fra 1906. (Arkivfoto: Lise Åserud / NTB Scanpix)
Vi gjorde et lite bildesøk i arkivet, med kongelige og deres biler. Her fra frigjøringen. Kronprins Olav får en varm velkomst da han kommer tilbake til Norge. Han ble møtt av store folkemengder på Rådhusplassen ved ankomsten. (NTB arkivfoto / SCANPIX)
1988: Åpning av det 133. Ordentlige Storting. Kong Olav og kronprins Harald kjører sammen i åpen bil etter den høytidlige åpningen. (Foto: Jan Greve Scan-Foto / Scanpix)
Mai 1995: Frigjøringsjubileet, - 50 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig 8. mai. Dronning Sonja og kong Harald kjører i åpen bil med registreringsnummer A1 og vinker til folket på vei til minnemøte i Stortinget. (Foto: Per Løchen NTB / Scanpix)
Juni 1991: Kong Harald V - signing og signingsferd. Dette er avreisen fra slottet Oslo. Turen gikk med den kongelige bilen A5 til det ventende toget på jernbanestasjonen. (FOTO: Eystein Hanssen / NTB / SCANPIX)
Kongelig tut og kjør i Trondheim
Kjært gjensyn for kong Harald og dronning Sonja med flere av Slot­tets his­to­ris­ke kjøre­tøy.

Ikke mange fa­mi­li­er opp­le­ver at den ni år gamle søn­nen i fa­mi­li­en får seg bil før far, men det gjor­de konge­fa­mi­li­en i 1912.

Det ble kjære gjen­syn for kong Ha­rald og dron­nings Sonja da de man­dag tjuv­star­tet ukas fyl­kes­tur i Sør-Trøn­de­lag. Før en fest­mid­dag på kvel­den åpnet de ut­stil­lin­gen ”Fra Ber­li­ner til Buick. Kon­ge­li­ge kjøre­tøy­er 1905-45”.

I kul­tur­bun­ker Dora i Trond­heim står flere av Slot­tets his­to­ris­ke kjøre­tøy opp­stilt, in­klu­dert kong Haa­kons førs­te bil og kro­nings­ka­re­ten fra 1906.

Noen av kjøre­tøy­ene har da­gens konge­par sågar sit­tet i selv, og alle har en plass i konge­fa­mi­li­ens his­to­rie.

Ro­si­nen i pølsa er den førs­te bilen i den nors­ke konge­fa­mi­li­ens eie. Lille kron­prins Olav fikk i 1912 en elek­trisk Ca­dil­lac i stør­rel­se 2:5 i jule­gave fra beste­mor dron­ning Alex­and­ra i Eng­land. Først året etter gikk kong Haa­kon til inn­kjøp av sin førs­te bil, en Mi­ner­va 1913 Tor­pe­do.

Blant gjen­stan­de­ne som er ut­stilt er også kon­gens førs­te fø­rer­kort, ut­stedt av po­li­ti­et i 1913. Der står det at Haa­kon, konge av Norge, bo­satt i Kris­tia­nia, «Har rett til at føre vogn for per­son­tra­fik dre­vet med ben­sin­mo­tor».

Tomme stal­ler

Da kong Haa­kon og dron­ning Maud kom til Norge som fers­ke ma­jes­te­ter i 1905 var det ver­ken hes­ter, vog­ner eller ny­mo­tens kjøre­tøy i Slot­tets stal­ler. Det måtte de skaf­fe selv, og på ut­stil­ling i Trond­heim står den norsk­pro­du­ser­te galla­vog­nen som ble brukt til kro­nin­gen i 1906.

Kjøre­tøy­ut­stil­lin­gen er siste del av re­gje­rin­gens gave til konge­pa­rets 75-års­da­ger i 2012. I alt besto gaven av seks ut­stil­lin­ger, med sam­le­be­teg­nel­sen «Den kon­ge­li­ge reise».

– Etter stor suk­sess med de tid­li­ge­re ut­stil­lin­ge­ne er det en glede å over­rek­ke den siste ju­bi­le­ums­ga­ven i kro­nings­byen Trond­heim, sier Audun Eck­hoff, Na­sjo­nal­mu­se­ets di­rek­tør.

Kjøre­tøy­ene led­sa­ges av pri­va­te bil­der, film­opp­tak og teks­ter.

Dette blir for øvrig førs­te gang en liten slede gitt til kron­prins Olavs tre­års­dag vises fram. Sle­den var en gave da han fei­ret burs­dag i Trond­heim 2. juli 1906, ti dager etter kro­nin­gen. På setet er det skre­vet at sle­den og en skinn­fell var gave fra Skole­børn i Trond­hjem ».

Fra lands til vanns

Ut­stil­lings­åp­nin­gen etter­føl­ges av en tre dager lang fyl­kes­rei­se i seks av Sør-Trøn­de­lags kom­mu­ner, fra tirs­dag til tors­dag. Etter­som konge­pa­ret ofte be­sø­ker de mer sen­tra­le om­rå­de­ne i fyl­ket, er seks av kyst­kom­mu­ne­ne pluk­ket ut til å få besøk denne gan­gen.

Tirs­dag åpner pro­gram­met i Hitra og Frøya, kom­mu­ner med raskt vok­sen­de be­folk­ning og stor ar­beids­inn­vand­ring. Ons­dag står små­kom­mu­ne­ne Osen og Roan, som har rundt tusen inn­byg­ge­re hver, for tur. Siste dag er turen kom­met til Åfjord og Bjugn.

Konge­pa­ret bor på Konge­ski­pet under hele turen i Sør-Trøn­de­lag og av­slut­ter med å holde en mid­dag om bord for spe­si­elt in­vi­ter­te fra de be­søk­te kom­mu­ne­ne.

Siste nytt: