Annonse

Fra venstre: Per Sandberg (Frp), Knut Arild Hareide (Krf) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Det er enormt stor forskjell i hva de ulike partiene bruker på valgkampen. (Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX)
Fra venstre: Per Sandberg (Frp), Knut Arild Hareide (Krf) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Det er enormt stor forskjell i hva de ulike partiene bruker på valgkampen. (Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX)
Valgkampen koster partiene nesten 80 millioner
Ar­bei­der­par­ti­et og Høyre svir av mest pen­ger.

De sju størs­te par­ti­ene her i lan­det skal i år bruke 79 mil­lio­ner kro­ner på valg­kamp. Ar­bei­der­par­ti­et og Høyre svir av mest pen­ger.

Ar­bei­der­par­ti­et skal i år bruke 25 mil­lio­ner kro­ner på valg­kam­pen. Høyre set­ter av 20 mil­lio­ner kro­ner til for­må­let, mens Frem­skritts­par­ti­et føl­ger like bak med 18 mil­lio­ner kro­ner, skri­ver Dags­avi­sen.

Der­et­ter føl­ger Venst­re med 6,5 mil­lio­ner kro­ner, tett fulgt av So­sia­lis­tisk Venstre­par­ti med 5,6 mil­lio­ner kro­ner. Sen­ter­par­ti­et nøyer seg med 2 mil­lio­ner kro­ner mens Kris­te­lig Folke­par­ti er mest nøk­tern i penge­bru­ken med 1,75 mil­lio­ner kro­ner.

Til sam­men skal de sju størs­te par­ti­ene her i lan­det bruke 78,85 mil­lio­ner kro­ner på valg­kam­pen i år. Det er 8 mil­lio­ner kro­ner mind­re enn de bruk­te ved val­get for fire år siden. Ned­gan­gen skyl­des i ho­ved­sak at Høyre re­du­se­rer sitt bud­sjett med 10 mil­lio­ner kro­ner. Ap drar mot­satt vei og øker sitt valg­kamp­bud­sjett med en fire­del.

Som NTB meld­te tirs­dag, har LO valgt å kaste 6 mil­lio­ner kro­ner inn i Ap-pot­ten. LO støt­ter SV med 1,6 mil­lio­ner kro­ner og Sp med 550.000 kro­ner.

In­ves­tor Øy­stein Stray Spe­ta­len mener LOs penge­støt­te til AP gjør valg­kam­pen ude­mo­kra­tisk. Han gir der­for 500.000 kro­ner til Høyre og har opp­ford­ret andre til å gi pen­ger til op­po­si­sjo­nen.