Annonse

UT MOT LINSTAD: Siv Jensen på talerstolen under Oslo Symposium i Oslo Kongressenter, fredag 1. mars. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
UT MOT LINSTAD: Siv Jensen på talerstolen under Oslo Symposium i Oslo Kongressenter, fredag 1. mars. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Jensen vil sende Linstad til holocaust-senteret i Israel
- Først da forstår man hva staten Israel handler om.

Frp-le­der Siv Jen­sen mener det hadde vært bedre bruk av pen­ge­ne å sende den nors­ke mus­li­men Trond Lin­stad til ho­lo­caust-sen­te­ret i Is­rael enn å gi ham Kon­gens for­tjenst­me­dal­je for hans inn­sats for mus­li­mer i Norge.

– Det er først når man har vært der, at man for­står hva sta­ten Is­rael hand­ler om, sa Jen­sen.

På kon­fe­ran­sen Oslo Sym­po­si­um, et to­da­gers ar­ran­ge­ment i regi av kon­ser­va­ti­ve krist­ne or­ga­ni­sa­sjo­ner, ut­tryk­te Frp-le­de­ren fre­dag stor uro over må­lin­ger som viser for­dom­mer mot jøder blant nord­menn.

– Nylig kla­get le­de­ren for en av de størs­te mos­ke­ene i Oslo over det han kalte jøde­mak­ten i nors­ke medi­er. Vi må slå til­ba­ke slikt vås. Det er far­lig å la det stå uimot­sagt. Det samme gjel­der kon­spi­ra­sjons­te­ori­er om at jø­de­ne jak­ter på ver­dens­herre­døm­me, sa Jen­sen, og høs­tet stor ap­plaus.

Hun viste til at ulike nors­ke re­gje­rin­ger i åre­nes løp har brukt mil­li­ar­der av kro­ner på støt­te til pa­le­sti­ner­ne, og spur­te hva Norge har fått igjen for det.

– In­gen­ting! Over 130 pro­sjek­ter i kon­flikt­om­rå­de­ne er blitt fi­nan­siert av Norge. Har det hjul­pet? Sva­ret er nei, ham­ret Jen­sen.

Hun la til at det ikke blir noen løs­ning før pa­le­sti­ner­ne ryd­der i eget bo.

– Hamas er ingen part­ner før or­ga­ni­sa­sjo­nen tar av­stand fra volds­bruk og an­er­kjen­ner Is­ra­els ek­sis­tens. Det delte pa­le­stins­ke le­der­ska­pet i Gaza og på Vest­bred­den gjør si­tua­sjo­nen enda verre. Og dess­ver­re har Norge støt­tet at frak­sjo­nen til pre­si­dent Abbas har fått ob­ser­va­tør­sta­tus i FN. Det er be­kla­ge­lig, sa Jen­sen.

Hun min­net el­lers del­ta­ker­ne på kon­fe­ran­sen om at val­get til høs­ten står mel­lom dem som søker makt til å velge for andre, mens de bor­ger­li­ge vil ha makt for at folk skal få velge selv.

– Dette er en fun­da­men­tal ret­nings­for­skjell. Sta­ten er et red­skap for be­folk­nin­gen, ikke om­vendt. Folk i Norge skal ta sine egne valg, uten over­sty­ring fra noen som tror de vet bedre, sa Frp-le­de­ren.

(NTB)