Annonse

RASKEST VOKSENDE: Mekane Yesus-kirken er en av verdens raskest voksende lutherske kirker med omkring seks millioner medlemmer. Her er en av deres menigheter i hovedstaden Addis Abeba.
RASKEST VOKSENDE: Mekane Yesus-kirken er en av verdens raskest voksende lutherske kirker med omkring seks millioner medlemmer. Her er en av deres menigheter i hovedstaden Addis Abeba.
Homoekteskap fører til brudd mellom kirker
Mekane Yesus-kirken i Etiopia bryter med Svenska kyrkan fordi de har godkjent homoekteskap. Generalsekretæren i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er glad for tydelig tale.

LES FLERE SAKER OM HOMOFILT SAMLIV HER

– Jeg har per­son­lig tak­ket pre­si­den­ten i Me­ka­ne Yesus-kir­ken fordi han er så ty­de­lig, og har sagt ifra til Svens­ka kyr­kan om at de leder feil vei, sier Øy­vind Ås­land i NLM til Dagen.

Me­ka­ne Yesus er en av ver­dens størs­te lu­thers­ke kir­ker med om­kring seks mil­lio­ner med­lem­mer.

Al­vor­lig sak

Det var på Me­ka­ne Yesus-kir­kens ge­ne­ral­for­sam­ling i må­neds­skif­tet ja­nu­ar/fe­bru­ar at det ble be­slut­tet å bryte med Svens­ka kyr­kan og den evan­ge­lis­ke kir­ken i USA (ELCA). Iføl­ge svens­ke re­pre­sen­tan­ter som del­tok var ikke le­del­sen og de­le­ga­te­ne helt enige. Men ma­jo­ri­te­ten valg­te til slutt å bryte med Svens­ka kyr­kan og ELCA.

Erke­bis­kop An­ders Wej­ryd i Svens­ka kyr­kan sier han har stor re­spekt for Me­ka­ne Yesus-kir­kens le­del­se, men kon­sta­te­rer at tryk­ket in­nen­for kir­ken til slutt ble for stort.

– Dette er en al­vor­lig sak med tanke på alle de dype bånd som fin­nes mel­lom oss, og det skjæ­rer i hjer­tet hos mange, sier Wej­ryd til svens­ke Dagen.

Ingen føl­ger for NMS

Ge­ne­ral­sek­re­tær Jeff­rey Huse­by i Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap (NMS) sier at han tar av­gjø­rel­sen til etter­ret­ning, og at det ikke vil få noen føl­ger for NMS.

– Men hvil­ke kon­se­kven­ser kan det få for deres for­hold til Me­ka­ne Yesus-kir­ken hvis Den nors­ke kirke åpner for å vie ho­mo­fi­le?

– Jeg fryk­ter ikke at dette skal bety noe for vårt sam­ar­beid, fordi NMS er en selv­sten­dig or­ga­ni­sa­sjon innen Den nors­ke kirke, og den etio­pis­ke kir­ken har skilt mel­lom disse tin­ge­ne. Men hvis NMS sitt land­sty­re skul­le skif­te syn og gå inn for sam­kjøn­nen­de ek­te­skap, ville det nok blitt en sak for oss også, sva­rer Jeff­rey Huse­by.

Ikke uven­tet

Ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren i NLM sier at det var ikke uven­tet at det ble brudd med svens­ke­ne, fordi pre­si­den­ten i Me­ka­ne Yesus-kir­ken skrev al­le­re­de i 2010 et brev til Svens­ka kyr­kan der saken ble tatt opp.

– Jeg set­ter stor pris på at Me­ka­ne Yesus-kir­ken er så ty­de­lig både over­for Svens­ka kyr­kan og ELCA i USA, til tross for at dette også kan få øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser for dem, sier Ås­land.

Han tror at Me­ka­ne Yesus-kir­ken også vil bryte med Den nors­ke kirke hvis de ved­tar ho­mo­ek­te­skap.

– Men siden NLM er en fri og selv­sten­dig or­ga­ni­sa­sjon som ikke lig­ger under Den nors­ke kirke, vil ikke dette få noen kon­se­kven­ser for oss. Vi står sam­men med Me­ka­ne Yesus i deres teo­lo­gis­ke syn på ho­mo­fil prak­sis, sier Øy­vind Ås­land.

Vil på­vir­ke svensk bi­stand

Den svens­ke erke­bis­ko­pen slår fast at brud­det også kan på­vir­ke den svens­ke bi­stan­den til Etio­pia.

– Me­ka­ne Yesus-kir­ken har helt siden be­gyn­nel­sen av 1970-tal­let hatt en ty­de­lig linje om at bi­stand og evan­ge­li­se­ring hen­ger sam­men. Om de nå ikke vil ha noe kir­ke­lig sam­ar­beid, så lurer vi på om det også betyr at de ikke vil ha vår øko­no­mis­ke støt­te, sier An­ders Wej­ryd.

(Dagen)

LES FLERE SAKER OM HOMOFILT SAMLIV HER