Annonse

STOR OPPLEVELSE: – Det var en ære å få overrekke pengene, sier daglig leder John Skåland (t.h.) i Karmel-Instituttet. Her gir han en million kroner i kontanter til Motti Isaak i bosetningen Alonei Shilo. Foto: Karmel Israel-Nytt
STOR OPPLEVELSE: – Det var en ære å få overrekke pengene, sier daglig leder John Skåland (t.h.) i Karmel-Instituttet. Her gir han en million kroner i kontanter til Motti Isaak i bosetningen Alonei Shilo. Foto: Karmel Israel-Nytt
Ga nybyggerne over en million i kontanter
Regjeringen stoppet skattefrie gaver til Karmel-Instituttet. De svarer med å gi et rekordstort beløp til jødiske bosettere.

Da for­mann John Skå­land i Kar­mel-In­sti­tut­tet nylig dro til Is­rael, hadde han med seg 1,3 mil­lio­ner kro­ner i kon­tan­ter til bo­set­ter­ne. En mil­lion gikk til bo­set­nin­gen Alo­nei Shilo i Sa­ma­ria.

– Denne mil­lio­nen er et svar til den nors­ke re­gje­rin­gen, som trakk til­ba­ke skatte­let­ten på gaver til Kar­mel-In­sti­tut­tet i fjor. Det var vik­tig for oss å mar­ke­re dette over­for myn­dig­he­te­ne, sier Skå­land til Dagen.

LES FLERE SAKER FRA IS­RAEL HER

Dette en­kelt­be­lø­pet på 1,3 mil­lio­ner kro­ner er det størs­te som Kar­mel-In­sti­tut­tet noen gang har gitt til bo­set­ter­ne, og stif­tel­sen vil trap­pe opp inn­sat­sen over­for disse.

Skatte­fri­tak

Stor­tings­re­pre­sen­tant Snor­re Valen (SV) mener det var rik­tig å fjer­ne mu­lig­he­ten for skatte­frie gaver til de jø­dis­ke bo­set­ter­ne.

– Vi kan ikke ut over det be­stem­me hva nord­menn bru­ker pen­ger på. Men disse bo­set­nin­ge­ne er ulov­li­ge og i strid med folke­ret­ten. De vans­ke­lig­gjør en fre­de­lig po­li­tisk løs­ning på kon­flik­ten, sier Valen til Dagen.

Is­ra­els land

– Hvor­for støt­ter dere bo­set­ter­ne med mil­lion­be­løp, Skå­land?

– Fordi Judea og Sa­ma­ria iføl­ge Bi­be­len er Is­ra­els land. Vi ser at det står kamp om dette om­rå­det, og det er da­gens front­lin­je. Hele ver­den går imot disse bo­set­ter­ne, og jeg mener det er svært urett­fer­dig. Jeg opp­le­ver at de er fine men­nes­ker med et gud­fryk­tig liv, og de har til­lit til Guds ord og sto­ler på Han, sva­rer Kar­mel-for­man­nen.

– Men dette blir jo be­skre­vet som ulov­li­ge bo­set­nin­ger?

– Dette er etter mitt syn tøys og tull. Vi har grunn­lag ut fra Guds ord til å støt­te disse bo­set­ter­ne, som bor på gam­mel jø­disk jord. Vi ser også at is­ra­els­ke myn­dig­he­ter har vel­vil­je over­for bo­set­ter­ne. Men på grunn av mas­sivt press mot Is­rael fra ver­dens­sam­fun­net, må de være var­som­me. Men jeg har tro på at disse bo­set­nin­ge­ne vil bli lov­li­ge, og der­iblant Alo­nei Shilo som vi har støt­tet opp om, sier John Skå­land.

Han syn­tes det var spen­nen­de å ha med seg 1,3 mil­lio­ner kro­ner i kon­tan­ter.

En hjel­pen­de hånd

– Det gikk vel­dig greit å få med seg pen­ge­ne. Jeg bruk­te bare 15 mi­nut­ter i ban­ken og et par mi­nut­ter i tol­len da jeg reis­te, for­tel­ler Skå­land.

– Det var en stor opp­le­vel­se å over­rek­ke pen­ge­ne, og få være en hjel­pen­de hånd på vegne av våre gi­ve­re. Flere hund­re nord­menn har bi­dratt under inn­sam­lin­gen av disse mid­le­ne.

En mil­lion kro­ner ble over­rakt til bo­set­nin­gen Alo­nei Shilo i Sa­ma­ria på Ho­lo­caust-da­gen. Pen­ge­ne skal gå til tre nye per­ma­nen­te hus.

De kal­les opp etter det jø­dis­ke ek­te­pa­ret Ra­chel og Jakob Feld­mann, som ble drept av to nors­ke grense­lo­ser i Øst­fold i ok­to­ber 1942. Deres fos­ter­sønn, Her­man, ble dess­uten drept i Aus­chwitz.

LES FLERE SAKER FRA IS­RAEL HER

– Vi er glade for å være med på å bygge i Judea og Sa­ma­ria. Det er en stor ære å få være med på dette, sa John Skå­land da han over­rak­te mil­lio­nen til ny­byg­ger­tals­mann Motti Isaak.

– Dette er det høy­es­te punk­tet i bo­set­nin­gen. Her skal vi bygge tre nye Feld­mann-hus med støt­te fra Kar­mel-In­sti­ut­tet, sa Isaak iføl­ge bladet Kar­mel Is­rael-Nytt.

Han var stolt over at de på den in­ter­na­sjo­na­le Ho­lo­caust-da­gen kunne etab­le­re nye hus til minne om den jø­dis­ke Feld­mann-fa­mi­li­en.

Isaak sa vi­de­re at de tak­ker Gud for at Han har sendt folk som kan hjel­pe dem med å bygge bo­set­nin­gen.

– Hjel­pen fra Norge gjen­nom mange år har vært fan­tas­tisk. De to­ta­le ga­ve­ne gjen­nom flere år be­står av nær­me­re 25 brak­ker, tre lese­sa­ler til et aka­de­mi, og over en halv mil­lion kro­ner til in­fra­struk­tur, sa han.

(Dagen)